Found: 12  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วัน 100 ชีวิต นักเรียนทุนไทยด้านไอที...ในแดนภารตะ / ฤทัย จงสฤษดิ์, วันทนา รู้หลัก และปริทัศน์ เ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) 2548.
เลขเรียกLB1049 ห159 2548,005.107 ห15 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาในต่างประเทศ การขอทุนการศึกษาต่อในต่างประเทศ และการขอใบเทียบวุฒิการศึกษา / ชัชวดี ทองทาบ
ชื่อผู้แต่งชัชวดี ทองทาบ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : กองทุนลักขณา ลีฬหาชีวะ, 2539.
เลขเรียกLB2325 ก64 2539,378.73 ช357ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขุมทรัพย์อินเดีย = Access to the wealth India / ธนิษฐา แดนศิลป์.
ชื่อผู้แต่งธนิษฐา แดนศิลป์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2549.
เลขเรียกLB2376.6.I4 ธ265,370.116 ธ265ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือแนวศึกษาต่อฟิลิปปินส์, อินเดีย, ออสเตรีย, สิงคโปร์, นิวซีแลนด์, ญี่ปุ่น / สุภาพ ชาญญานนท์.
ชื่อผู้แต่งสุภาพ ชาญญานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหสารการพิมพ์, 2526.
เลขเรียกLC6681 ส838
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือแนะแนวศึกษาต่อฟิลิปปินส์ อินเดีย ออสเตรเลีย สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น / รวบรวมโดย สุภาพ ชาญ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหสารการพิมพ์, 2526.
เลขเรียกLB1027.5 ส838ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดวงพาไปให้เรียนที่อินเดีย / มุทิตา จงจิตต์
ชื่อผู้แต่งมุทิตา จงจิตต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี.เอส.เพรส, [2553?]
เลขเรียกLB2376.6.อ64 ม627
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิถีธรรมชาติ ที่ศานตินิเกตัน / ฉัตรสุมาลย์ text
ชื่อผู้แต่งฉัตรสุมาลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2558
เลขเรียกDS451 ฉ236,954 ฉ236ว 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปิดขุมทรัพย์อินเดีย = Access to the wealth of India / ธนิษฐา แดนศิลป์.
ชื่อผู้แต่งธนิษฐา แดนศิลป์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2549.
เลขเรียกLB1696.6.I5 ธ265,370.954 ธ265ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมื่อข้าพเจ้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยพาราณสี / โดย พระมหาจำลอง ภูริปญโญ (สารพัดนึก)
ชื่อผู้แต่งจำลอง สารพัดนึก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2547
เลขเรียก378.54 จ217ม 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา