Found: 22  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ / บรรณาธิการ ศิริรัตน์ นีละคุปต์, อุบลวรรณ เปรมศรี...
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561.
เลขเรียกLC1099.5.T5 ก446 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอรูปแบบการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English ...
ชื่อผู้แต่งวุฒิชัย เนียมเทศ
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานคริทนร์, 2556.
เลขเรียก373.01175 ว4332ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบนักษัตร (2538 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538.
เลขเรียกR611.ท9 ก643,WB50.JT3 ก482 2538,610 ก27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนามาตรสำนึกสากลตามบริบทของสังคมวัฒนธรรมไทย / ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง = A development of the global-m...
ชื่อผู้แต่งณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
พิมพลักษณ์2544.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาในวิถีพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ / บรรจง ฟ้ารุ่งสาง.
ชื่อผู้แต่งบรรจง ฟ้ารุ่งสาง
พิมพลักษณ์ปัตตานี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557
เลขเรียก370.117 บ177ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาในวิถีพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ : องค์ความรู้การจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพ / บรรจง ฟ้ารุ่งสาง
ชื่อผู้แต่งบรรจง ฟ้ารุ่งสาง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สมใจนึก ปริ้นท์ แอนด์ ก็อปปี้, 2557.
เลขเรียกLA1224.ต9 บ44 2557,370.117 บ146ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีและวิธีวิทยาของการวิจัยวัฒนธรรม : การทะลุกรอบและกับดักของความคิดแบบคู่ตรงกันข้าม / อานันท์ กา...
ชื่อผู้แต่งอานันท์ กาญจนพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2553.
เลขเรียกHM101 อ624 2553,300.72 อ63ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวล องค์ความรู้ในพหุวัฒนธรรมศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ : รายงานการวิจัย / บรรจง ฟ้ารุ่งสาง, ไข่มุ...
ชื่อผู้แต่งบรรจง ฟ้ารุ่งสาง
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549
เลขเรียกLC1099.5.T5 บ44 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องย้อนคิด ๑ ทศวรรษ เด็กไทใหญ่ในโรงเรียนไทย / บรรณาธิการ นงเยาว์ เนาวรัตน์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิโตโยต้า ประเทศญี่ปุ่น, 2559
เลขเรียกLC1099.5.T5 ย178 2559,ภน 370.117 ย195
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ / สุทธิพร บุญมาก
ชื่อผู้แต่งสุทธิพร บุญมาก
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2560
เลขเรียกH62 ส73 2560,001.42 ส444ร 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย นโยบายการศึกษาของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาของรัฐกับความเป็นพหุวัฒนธรรม : กรณีของนักเรี...
ชื่อผู้แต่งฐิติมดี อาพัทธนานนท์
พิมพลักษณ์ปัตตานี: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2553
เลขเรียกLC1099.4.T5 ฐ63 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การสำรวจการยอมรับความหลากหลายวัฒนธรรมของครูและนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภา...
ชื่อผู้แต่งบัญญัติ ยงย่วน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2551
เลขเรียกRes 370.117 บ255ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้อำนวยการโรงเรียนของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ / ...
ชื่อผู้แต่งเอกรินทร์ สังข์ทอง
พิมพลักษณ์ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, [2554?]
เลขเรียกLC1099.5.T5 อ72 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยโครงการศึกษาวิจัยเพื่อเสริมสร้างบทบาทของประเทศในการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของภูมิภาค ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บริษัท เพชรรุ่งการพิมพ์ จำกัด, 2549.
เลขเรียกLC1099.5.T5 ม165ร 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา