Found: 43  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ / บรรณาธิการ ศิริรัตน์ นีละคุปต์, อุบลวรรณ เปรมศรี...
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561.
เลขเรียกLC1099.5.T5 ก446 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอรูปแบบการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English ...
ชื่อผู้แต่งวุฒิชัย เนียมเทศ
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานคริทนร์, 2556.
เลขเรียก373.01175 ว4332ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบนักษัตร (2538 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538.
เลขเรียกR611.ท9 ก643,WB50.JT3 ก482 2538,610 ก27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนามาตรสำนึกสากลตามบริบทของสังคมวัฒนธรรมไทย / ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง = A development of the global-m...
ชื่อผู้แต่งณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
พิมพลักษณ์2544.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสมานฉันท์ในสังคมพหุวัฒนธรรมในรายวิชาความเป็นครูวิชาช...
ชื่อผู้แต่งชุติมา ทัศโร.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก370.117 ช659ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการศึกษาแบบพหุวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับตนเอง ของเด็กวัยอนุบาลในภาคตะวั...
ชื่อผู้แต่งสุธารา โยธาขันธ์
พิมพลักษณ์2541.
เลขเรียกว 372.21 ส784ก 2541
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาทวิภาษาและการศึกษาภาษาที่สอง / กมลทิพย์ พลบุตร
ชื่อผู้แต่งกมลทิพย์ พลบุตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ,เอส,พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2557.
เลขเรียกPE1128.A2 ก136,370.117 ก136ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพหุวัฒนธรรม : มุมมองเชิงวิพากษ์และการปฏิบัติการในโรงเรียน = Multicultural Education : Critic...
ชื่อผู้แต่งนงเยาว์ เนาวรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึษา ภาควิชาพื้นฐานและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561
เลขเรียกLC1099 น146ก 2561,306 น146ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพหุวัฒนธรรมเบื้องต้น : เรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันในศตวรรษที่ 21 = Introduction to multicul...
ชื่อผู้แต่งนงเยาว์ เนาวรัตน์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียก370.117 น125ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพหุวัฒนธรรมเบื้องต้น : เรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันในศตวรรษที่ 21 =Introduction to multicultu...
ชื่อผู้แต่งนงเยาว์ เนาวรัตน์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559.
เลขเรียก370.117 น125ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพหุวัฒนธรรมเบื้องต้น : เรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกันในศตวรรษที่ 21 / นงเยาว์ เนาวรัตน์
ชื่อผู้แต่งนงเยาว์ เนาวรัตน์ ผู้แต่ง
เลขเรียก370.117 น146กว 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพหุวัฒนธรรมเบื้องต้น : เรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกันในศตวรรษที่ 21 = Introduction to multicultura...
ชื่อผู้แต่งนงเยาว์ เนาวรัตน์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559.
เลขเรียกLC1099 น12 2559,370.117 น149ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพหุวัฒนธรรมเบื้องต้น : เรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกันในศตวรรษที่ 21 = Introduction to multicultura...
ชื่อผู้แต่งนงเยาว์ เนาวรัตน์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559.
เลขเรียกHM1271 น23
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาในวิถีพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ / บรรจง ฟ้ารุ่งสาง.
ชื่อผู้แต่งบรรจง ฟ้ารุ่งสาง
พิมพลักษณ์ปัตตานี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557
เลขเรียก370.117 บ177ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา