Found: 935  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การวิจัยเพื่อพัฒนาโรงเรียนต้นแบบในการเรียนรวมระหว่างเด็กปกติกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ" : โครงกา...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้ที่มีความสามารถพิเศษและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551.
เลขเรียกLB3965 ก514 2551,371.2 ก514 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 คำถามที่ถูกถามบ่อยเกี่ยวกับเด็ก ที่มีความสามารถพิเศษ / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ; สมชา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงานปฎิรูปการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543.
เลขเรียกLC3998 T5 ส63 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 คำถามที่ถูกถามบ่อยเกี่ยวกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงานปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน สกศ., 2544.
เลขเรียกLC3993 ค356 2544,371.95 ค121ส2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 คำถามที่ถูกถามบ่อยเกี่ยวกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ / โดย National Association for Gifted Childr...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2543.
เลขเรียกLC3993 ส728,371.95 ค121ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี : วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรี...
ชื่อผู้แต่งวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : (ครั้งที่ 14 : 2543 : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์)
พิมพลักษณ์[นครนายก] : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์), 2543.
เลขเรียกLG395.T5 ศ211 ว436
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปีภายใต้พระมหากรุณาธิคุณ ของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี / โรงเรียนศรีสังวาลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊ฟ, 2530.
เลขเรียกLC3987.T5 ป642 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 บทความ เพื่อการฉลอง 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : มจธ. กับนวัตกรรม...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ]: มหาวิทยาลัย, [2553]
เลขเรียกLG395.T5.ท592ธ ห556 ล.7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง85 คำถามสำคัญกับการศึกษาพิเศษ
ชื่อผู้แต่งมานิต สิทธิศร
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : สำนักงานการประถมศึกษาอำเภพยัคฆภูมิพิสัย สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม, 2544.
เลขเรียก371.9 ม63ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องE.Q. ปัญญานำของมนุษยชาติ / โดย อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ (โพธิสุข).
ชื่อผู้แต่งอุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ (โพธิสุข).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2545.
เลขเรียกBF576 อ75,371.95 อ48อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องL.D. ดี. เด่น. ด้อย. (เข้าใจและช่วยเหลือ) / ศรียา นิยมธรรม
ชื่อผู้แต่งศรียา นิยมธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แว่นแก้ว, [254?]
เลขเรียกRJ506.L4 ศ239,371.9 ศ17อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องL.D. ดี.เด่น.ด้อย ( เข้าใจ และช่วยเหลือ) / ศรียา นิยมธรรม
ชื่อผู้แต่งศรียา นิยมธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แว่นแก้ว, 25-
เลขเรียก371.9 ศ474อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องL.D. สร้างปมเด่นเสริมปมด้อย (เข้าใจและช่วยเหลือ) / ผู้เขียน ศรียา นิยมธรรม.
ชื่อผู้แต่งศรียา นิยมธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แว่นแก้ว, [2548?].
เลขเรียกLC4818 ศ46,371.91 ศ239อ 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe 20008- igil annual conference / สถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้.
ชื่อผู้แต่งสถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้, 2008-
เลขเรียกLB1590.3 ส36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาการปฏิบัติงานของครูประถมศึกษาในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมโดยใช้กรอบการปฏิบัติงานตามกรอบแน...
ชื่อผู้แต่งนารีรัตน์ กล้าหาญ
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ / วาระดี ชาญวิรัตน์ text
ชื่อผู้แต่งวาระดี ชาญวิรัตน์
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2555
เลขเรียก371.9 ว27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา