Found: 5,680  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ทำได้ หายจน" : เรื่องราวการต่อสู้ชีวิตกับรวมอาชีพครัวเรือน กข.คจ. ดีเด่น / สำนักบริหารกองทุนพัฒ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2545
เลขเรียกHC445.Z9P63 ท69 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สภาเมือง" การบริหารจัดการบ้านเมืองอย่างมีส่วนร่วมของเทศบาลนครขอนแก่น / ธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์
ชื่อผู้แต่งธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSMEs ตีตลาดโลกภาค2 / คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, พลชัย เพชรปลอด,เรียบเรียง text
ชื่อผู้แต่งคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี, 2559
เลขเรียกHD62.7 อ916,658.022 ค125S
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSWOT analysis สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด เพื่อการพัฒนา = A SWOT analysis of the Hupkapong Agricultu...
ชื่อผู้แต่งลัดดาวัลย์ ทองชอุ่ม, 2513-
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายที่มีผลกระทบต่อกระบวนการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม...
ชื่อผู้แต่งสุชาญ เอี่ยมพิทักษ์พร
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นำของผู้บริหารดีเด่น สาขาการบริการพยาบาลระดับปฐมภูมิ จากสภาการพยาบาล = A ca...
ชื่อผู้แต่งพัชรมนต์ ดีมะการ, 2507-
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นำของผู้บริหารดีเด่นสาขาการบริการพยาบาลระดับทุติยภูมิ จากสภาการพยาบาล = A c...
ชื่อผู้แต่งยุวรรณา หวังกีรติกานต์, 2497-
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นำในวิชาชีพการพยาบาลของรองศาสตราจารย์พรจันทร์ สุวรรณชาต = Leadership Charac...
ชื่อผู้แต่งจุฑารัตน์ ศรีหาวงศ์, 2509-
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการการจัดทำแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี / สมภั...
ชื่อผู้แต่งสมภัชน์ หล่อตระกูล
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการกำหนดนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ / สุขเกษม อินทร์...
ชื่อผู้แต่งสุขเกษม อินทร์สุข
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการงบประมาณที่มีความสัมพันธ์กับสัมฤทธิผลของการบริหารงบประมาณ กรณีสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดช...
ชื่อผู้แต่งอารีลักษณ์ พงษ์โสภา
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการจัดการความรู้ของเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี / ภัชรา ทาทอง
ชื่อผู้แต่งภัชรา ทาทอง
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการจัดการความรู้ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขต 2 / ประทาน ศ...
ชื่อผู้แต่งประทาน ศรีทาพุฒ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักธรรมาภิบาลกรณีศึกษา : เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จั...
ชื่อผู้แต่งชนาพร ยศบุญเรือง
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา