Found: 11,678  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"งาน" และ "เงิน" ของแรงงานหญิงชายโรงงานแปรรูปไก่แห่งหนึ่ง ในจังหวัดอุบลราชธานี= "Work" And "Money" ...
ชื่อผู้แต่งวรรณา ปาณีวัฒน์.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ทำได้ หายจน" : เรื่องราวการต่อสู้ชีวิตกับรวมอาชีพครัวเรือน กข.คจ. ดีเด่น / สำนักบริหารกองทุนพัฒ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2545
เลขเรียกHC445.Z9P63 ท69 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สภาเมือง" การบริหารจัดการบ้านเมืองอย่างมีส่วนร่วมของเทศบาลนครขอนแก่น / ธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์
ชื่อผู้แต่งธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เกจิ"ญาณทัศน์และชุมชนศรัทธาของพุทธมวลชน(Popular Buddhism) : กรณีศึกษาหลวงปู่คำบุ วัดกุดชมพู อำเภอพ...
ชื่อผู้แต่งพัฒนา เหมือนมาตย์.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง/วามรู้ ทัศนคติ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์นักศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี/ ...
ชื่อผู้แต่งอนัญญา ดวงภักดี.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษ [computer file] : โครงการสอนเสริมเพื่อปรับพื้นฐานการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานโครงการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, [2558?].
เลขเรียกLC41 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องP/E Ratio ที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / จิรวัฒน์ บุญอารีย์โรจน์.
ชื่อผู้แต่งจิรวัฒน์ บุญอารีย์โรจน์.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายที่มีผลกระทบต่อกระบวนการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม...
ชื่อผู้แต่งสุชาญ เอี่ยมพิทักษ์พร
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎแห่งความร่ำรวยด้วยหลักการค้าของยิว / เหลียง เตี้ยว อัน ; ม.อึ้งอรุณ, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งเหลียง, เตี้ยว อัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มทีบุ๊ค, 2554.
เลขเรียกHF5548.8 ห48,158.7 ห843ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษา : การพยาบาลครอบครัวที่มีสมาชิกทำแท้งผิดกฎหมาย / ปราณี โพธิ์สุพรรณ์.
ชื่อผู้แต่งปราณี โพธิ์สุพรรณ์.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาและประสบการณ์จริง : ครัวเรือน กข.คจ. ดีเด่น ศพช.เขต 7 / ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุ...
ชื่อผู้แต่งศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 7
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : ศูนย์, 2545
เลขเรียกHC445.Z9P63 ศ731 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการกลายเป็นคนชายขอบและยุทธศาสตร์การอยู่รอดของสามล้อถีบ : กรณีศึกษาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี / ...
ชื่อผู้แต่งศรัณย์พร บุญรัตน์.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการกลายเป็นผู้ติดยาเสพติด กรณีศึกษา : กรณีศึกษาชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดอำนาจเจริญ/ สุภิญา เข็...
ชื่อผู้แต่งสุภิญา เข็มแก้ว.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการการจัดทำแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง / วินิษบา วินสน
ชื่อผู้แต่งนิวิษฐา วินสน
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา