Found: 232  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPurchasing : selection and procurement for the hospitality industry / John M. Stefanelli.
ชื่อผู้แต่งStefanelli, John m.
พิมพลักษณ์New York : Wiley, c1997.
เลขเรียกTX911.3.P8 S73 1997,370 ร76น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมาย การศึกษาภาคบังคับเมื่อวันวาน.
ชื่อผู้แต่งภานุรัตน์ รัตยาภาส.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายน่ารู้เพื่อครูวันนี้ : วิดีทัศน์เพื่อการศึกษา แผ่นที่ 1 ตอนที่ 1 การศึกษาภาคบังคับ ตอนที่ 2 สิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนิติการ, [2547?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องกฎหมายน่ารู้เพื่อครูวันนี้ [videorecording] / ดำเนินรายการโดยรุ่งทิวา นาทองบ่อ, วันทนา สังขกฤต และ น...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, [254?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน = Laws and ethics of mass communication / สิริพร จิตรักษ์ธรรม
ชื่อผู้แต่งสิริพร จิตรักษ์ธรรม
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2550.
เลขเรียกP92.T5 ส66 2550,343.09945 ส731ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาภาคบังคับตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 = A st...
ชื่อผู้แต่งสมโชค ทองวิจิตร, 2502- ผู้แต่ง.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขยายการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ชื่อผู้แต่งรุ่งเรือง สุขาภิรมย์
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขยายการศึกษาภาคบังคับ / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์โรงเรียนสตรีเนติศึกษา, 2521.
เลขเรียก379.23 ค1411ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขยายการศึกษาภาคบังคับ / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [สำนักงานฯ], 2521.
เลขเรียกLC136.ท9 ส6,372.9593 ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขยายการศึกษาภาคบังคับ / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2522.
เลขเรียก379.1 ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขยายการศึกษาภาคบังคับเป็น 9 ปี / รุ่งเรือง สุขาภิรมย์ ... [และคนอื่นๆ]
ชื่อผู้แต่งรายงานการประชุมสัมมนาเรื่อง การขยายการศึกษาภาคบังคับเป็น 9 ปี (2538 : [กรุงเทพฯ]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2538.
เลขเรียกLC136.T48 ร451 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขยายการศึกษาภาคบังคับเป็น 9 ปี วันที่ 22 มิถุนายน 2538 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานคณะก...
ชื่อผู้แต่งรายงานการประชุมสัมมนาเรื่องการขยายการศึกษาภาคบังคับเป็น 9 ปี (2538 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2538.
เลขเรียก379.23 ร 622 ก 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขยายโอกาสทางการศึกษาภาคบังคับเป็น 9 ปี : รายงานการประชุมสัมมนา วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2538 ณ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสัมมนาเรื่อง การขยายโอกาสทางการศึกษาภาคบังคับเป็น 9 ปี : (2538 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2538.
เลขเรียก379.23 ก27
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ / กว้าง รอบคอบ
ชื่อผู้แต่งกว้าง รอบคอบ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2534
เลขเรียก379.23 ก17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคาดคะเนประชากรวัยเรียนระดับประถมศึกษา / รัตนา รุจิรกุล
ชื่อผู้แต่งรัตนา รุจิรกุล
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, [ม.ป.ป.]
เลขเรียกLB1564.T35 .ร114
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา