Found: 537  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การวิจัยเพื่อพัฒนาโรงเรียนต้นแบบในการเรียนรวมระหว่างเด็กปกติกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ" : โครงกา...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้ที่มีความสามารถพิเศษและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551.
เลขเรียกLB3965 ก514 2551,371.2 ก514 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี : วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรี...
ชื่อผู้แต่งวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : (ครั้งที่ 14 : 2543 : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์)
พิมพลักษณ์[นครนายก] : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์), 2543.
เลขเรียกLG395.T5 ศ211 ว436
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 บทความ เพื่อการฉลอง 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : มจธ. กับนวัตกรรม...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ]: มหาวิทยาลัย, [2553]
เลขเรียกLG395.T5.ท592ธ ห556 ล.7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 บทความเพื่อการฉลอง 50 ปี แห่งการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มธจ. กับนวัตกรรมการ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ทางการตลาดของหอพักในอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ / การศึกษาปัญหาพิเศษ ของ ภทรพรรณ จันทขัมมา
ชื่อผู้แต่งภทรพรรณ จันทขัมมา
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียกวจ 658 ภ34ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ร่วมสมัยกับงานวิจัยเพื่อเด็กพิเศษ 17-18 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตรา...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติ งานวิจัยทางการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 3 เรื่อง กลยุทธ์ร่วมสมัยกับงานวิจัยเพื่อเด็กพิเศษ (2557 : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2557
เลขเรียกLC3987.T5 ก482ว 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ร่วมสมัยกับงานวิจัยเพื่อเด็กพิเศษ : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Proceedings) การประชุมวิชาก...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติงานวิจัยทางการศึกษาพิเศษ (ครั้งที่ 4 : 2557 : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2557.
เลขเรียก371.9 ก482ก 2557 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาทางเลือก รูปแบบศูนย์การเรียนโดยโรงพยาบาล และสถาบันทางการแพทย์ : รายงานการศึกษาวิจัย /...
ชื่อผู้แต่งประนอม ศรีไพรวัลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงานปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544.
เลขเรียกLC4564 T5 ร64 2544,371.91 ป291ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาทางเลือกโดยศูนย์การเรียนในสถานพินิจและคุ้มครององค์กรและเยาวชน / สำนักงานคณะกรรมการการ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงานปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน สกศ, 2543.
เลขเรียกLC46 ว386,วจ 371.93 ส215ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาผู้พิการทางสายตา : กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมห...
ชื่อผู้แต่งสมกมล ภัทรกิจโสภณ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
เลขเรียกJF1338.A2 ส42 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม / สำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร, 2542.
เลขเรียกวจ 371.9 ก27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการเรียนรวมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสุรินทร์ / พัชราพร ดอนเหนือ ...
ชื่อผู้แต่งพัชราพร ดอนเหนือ
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2550
เลขเรียก371.9 พ212ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษ : บทสังเคราะห์งานวิจัย / สุนิสา กาญจนกุล, แปล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543.
เลขเรียกLC3997.G7 ก6 2543,371.95 ค141บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ : รายงานการวิจัย / โดย อดิศา เตียว, นิสากร ...
ชื่อผู้แต่งอดิศา เตียว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2548
เลขเรียกPE1128 อ36 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา