Found: 2,971  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การสอนแบบ "...
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย นาควงษ์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
เลขเรียกLB1029.C45 ธ395,371.102 ธ562ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 กิจกรรมภาษาอังกฤษ = 108 English activities / จรีธร แหวนทอง
ชื่อผู้แต่งจรีธร แหวนทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เบ็น ภาษาและศิลปะ, 2551.
เลขเรียกLB1029.G3 จ168ก 2551,บร 420 จ47ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 กิจกรรมภาษาอังกฤษ = 108 English activities / จรีธร แหวนทอง.
ชื่อผู้แต่งจรีธร แหวนทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เบ็น ภาษาและศิลปะ, 2554.
เลขเรียก372.6521 จ169ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง123 กิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 5-6 ปี) / วัฒนา ปุญญฤทธิ์, ปฐิกรณ์ ตุกชูแสง.
ชื่อผู้แต่งวัฒนา ปุญญฤทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปาเจรา, 2545.
เลขเรียกLB1140 ว63 2545,372.21 ว113ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง250 กิจกรรมสร้างทักษะวิทยาศาสตร์ / เพกกี แอชบรุก ; ศุภวัลย์ ตันวรรณรักษ์, ลั่นทม, นามแฝง, ผู้แปล [...
ชื่อผู้แต่งแอชบรุก, เพกกี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2560.
เลขเรียกQ181.A2 อ-ส 2560,372.35 อ939ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 การทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล / ลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ, เขียน.
ชื่อผู้แต่งลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น, 2549.
เลขเรียก372.35044 ล246ส 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง45 กิจกรรมและวิธีสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา / ประนอม สุรัสวดี, ผู้เรียบเรียง ; เยาวลักษณ์ โสภณ, บ...
ชื่อผู้แต่งประนอม สุรัสวดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2544.
เลขเรียกLB1529.ท9 ป461,372.6521 ป289ส 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA child''s first English program : activity book / [ผู้แปล วัลยาพร นาวีการ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไมเนอร์คอร์ปอเรชั่น, 2549.
เลขเรียกPE1117 ห144ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องC.D. แผนการเรียนรู้สาระภาษาต่างประเทศ ชั้นป. 1 [electronic resource]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ ]: สถาบันพัฒนาสื่อการเรียนการสอน, [254-]
เลขเรียกPE1119 ซ332 ป.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องOne amazing โรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม / [บรรณาธิการกิจ นิคม ชมภูหลง ...
พิมพลักษณ์[มหาสารคาม]: ฝ่ายบริการทางการศึกษา หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม, 2543.
เลขเรียกLB1592 ว423
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe development of play-based language learning activities to enhance oral language skills of young ...
ชื่อผู้แต่งRin Cheep-Aranai.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสู่ความเป็นไท ปลดพันธนาการ "หนี้สิน" ในแบบฉบับบ้านสามขา : โครงการวิจัย รูปแบบการแก้ปัญหาหน...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานภาค, 2546.
เลขเรียกDS589.N35 ม862 2546,332.02402 ก217
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการส่งเสริมการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรม วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ = The pr...
ชื่อผู้แต่งพรใจ สารยศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544.
เลขเรียกว 155.4238 พ229ก 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการส่งเสริมพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัยโดยใช้วิธีการเรียนรู้ แบบหัวเรื่องตามแนวคิดคอนสตรัค...
ชื่อผู้แต่งสุนันทา ศิริวัฒนานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2544
เลขเรียกปพ 372.21 ส736ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีการสอนภาษาไทยให้สนุก อุทัยวรรณ ปิ่นประชาสรร.
ชื่อผู้แต่งอุทัยวรรณ ปิ่นประชาสรร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อิงออนเปเปอร์, 2557.
เลขเรียกLB 1577.T35 อ823ก 2557,495.91 อ823ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา