Found: 88  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมววัย / การศึกษาค้นคว้าอิส...
ชื่อผู้แต่งอัจฉราพร ดีธรรมมา
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกวจ 372.21 อ62ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดประสบการณ์แบบโครงการที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย : รายงานการวิจัย = The project a...
ชื่อผู้แต่งกรรณิการ์ สุสม.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย สถาบันราชภัฏจันทรเกษม], 2546.
เลขเรียก370.157 ก173ก 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดประสบการณ์แบบโครงการเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้น...
ชื่อผู้แต่งนกเล็ก วรนุช
พิมพลักษณ์2556
เลขเรียกวจ 510.7 น24ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอรูปแบบการฝึกอบรมในงานด้วยเทคนิคการสอนงานเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ขอ...
ชื่อผู้แต่งงามรัตน์ มีจันที
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียกวจ 371.3 ง64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย = The administration and management...
ชื่อผู้แต่งอริศรา เล็กสรรเสริญ
พิมพลักษณ์2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมศิลปะแบบไฮ/สโคป (High/Scope) / การศึกษาค...
ชื่อผู้แต่งชงโค เถื่อนกลาง
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกวจ 372.21 ช29ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคปเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงเหตุผลและทักษะทางภาษาสำหรับ...
ชื่อผู้แต่งสุมาลี เทพพร
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียกวจ 371.3 ส74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างสมาธิ สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3...
ชื่อผู้แต่งสการินทร์ บุตรโพธิ์.
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียก372.21 ส217ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : รายงานการวิจัย / สำนักงานเลขาธิการสภาการศ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2551.
เลขเรียกPL4157 พ6ก 2551,วจ 495.9107 ศ72ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูของนิสิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษา...
ชื่อผู้แต่งเชวง ซ้อนบุญ.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560.
เลขเรียก372.1337 ช718ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมเกมการศึกษาด้านการเรียงลำดับเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย / กา...
ชื่อผู้แต่งกนกพิชญ์ ศรีสวัสดิ์
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกวจ 510 ก32ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดยรูปแบบการสอนจากสื่อนิทาน ( กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลั...
ชื่อผู้แต่งภัทรพงษ์ ไชยเชษฐ์
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, 2555
เลขเรียกวจ372.21 ภ636ร 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยโดยการจัดประสบการณ์ด้วยกระบวนการวิจัย / โดย ณัฏฐนิช ...
ชื่อผู้แต่งณัฏฐนิช สะมะจิตร์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551.
เลขเรียกLB1139.3.ท9 ณ62
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัยโดยใช้นิทาน / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชุติมา ประจวบสุข
ชื่อผู้แต่งชุติมา ประจวบสุข
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกวจ 170.7 ช73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา