Found: 1,013  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1073307 ภาษา และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ = มุทิตา ทาคำแสน, นิศารัตน์ อิสระมโนรส [text] Langua...
ชื่อผู้แต่งมุทิตา ทาคำแสน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2559.
เลขเรียก372.21 ม627ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1074502 : การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาบ้านและชุมชน = สุทธิพรรณ ธีรพงศ์...[และคนอื่นๆ] [tex...
ชื่อผู้แต่งสุทธิพรรณ ธีรพงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2559.
เลขเรียก370.19 ส773ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง46 เรื่องน่ารู้ที่ไม่ได้สอนในห้องเรียน / So Jung Ae เขียน ; Virus Head ภาพประกอบ ; กัญญารัตน์ จิราส...
ชื่อผู้แต่งโซ, จุง แอ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : H.N. Grou, 2550.
เลขเรียกLB1139.23 ซ911,153.85 ซ911ส 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลหนองคาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ...
ชื่อผู้แต่งอาภรณ์ สุขสวัสดิ์
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียก372.21 อ26ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการหนุนนำต่อเนื่องเพื่อพัมนาทักษาแห่งศตวรรษที่ 21 ของครูปฐมวัยในภาคตะวันออก = The coaching pro...
ชื่อผู้แต่งหฤทัย อนุสสรราชกิจ
พิมพลักษณ์จันทบุรี : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2558
เลขเรียกวจ 372.21 ห364ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เด็กปฐมวัย / [ผู้วิจัย, เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป, ทิ...
ชื่อผู้แต่งเรืองศักดิ์ อัมไพพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550.
เลขเรียกLB1139.35.M67 ร863 2550,372.21 ร863ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชน อำเภอ...
ชื่อผู้แต่งนลินรัตน์ สายศรีบัณฑิต.
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียก372.21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีการสอนเพื่อพัฒนาการทางสมองความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาการทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยในโครงการทวิภาษาฯ...
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, [2552], [2009]
เลขเรียกLB1139.5.L35 ก291 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการชั้นเรียนเด็กปฐมวัย / พนิดา ชาตยาภา
ชื่อผู้แต่งพนิดา ชาตยาภา
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560
เลขเรียก372.21 พ199ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัยกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก...
ชื่อผู้แต่งสุริยา คงมั่น.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกLB2805 ส74 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตจังหวัดนครปฐม / โดย ลือชัย บุญคุ้ม.
ชื่อผู้แต่งลือชัย บุญคุ้ม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546.
เลขเรียกLB1139.3.ท9 ล75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 [Text] พิพัฒน์ ปัญญาโจง
ชื่อผู้แต่งพิพัฒน์ ปัญญาโจง
พิมพลักษณ์ลำปาง สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2550
เลขเรียก372.21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัยตามเกณฑ์มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษากับพัฒนาการเด็กปฐมวัยของโรงเรียนในส...
ชื่อผู้แต่งตุ๊กตา สิมาเลาเต่า
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555.
เลขเรียกLB2805 ต72 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสงข...
ชื่อผู้แต่งนฤดี บุญชุม
พิมพลักษณ์2555
เลขเรียกLB1139.3.T5 น43 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาระดับบริบาล / ทัศนีย์ นาคุณทรง. [text]
ชื่อผู้แต่งทัศนีย์ นาคุณทรง.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2546.
เลขเรียก372.19 ท118ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา