Found: 709  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ.... / กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2538
เลขเรียกLC5215 ศ615ร 2538,344.07 ก463ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี การศึกษานอกโรงเรียนกับการพัฒนาชนบท / กรมการศึกษานอกโรงเรียน.
ชื่อผู้แต่งกรมการศึกษานอกโรงเรียน.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2532.
เลขเรียกLC5257.ท9 ก65 2532,354.593 ศธ11ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง116 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ 1 เมษายน 2551 / กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2551.
เลขเรียก353.8 ศ 766 ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง22 ปี กศน. สู่การศึกษาตลอดชีวิต / กรมการศึกษานอกโรงเรียน.
ชื่อผู้แต่งกรมการศึกษานอกโรงเรียน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2544.
เลขเรียกLC5257.ท9 ก761
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง26301 การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ / สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ชื่อผู้แต่งสุโขทัยธรรมาธิาช, มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
เลขเรียก374 ส41ส 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ปี กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่งกรมการศึกษานอกโรงเรียน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ข่าวพาณิชย์, 2525.
เลขเรียกLC45.8.T5 ก169ป 2525,374.9593 ก522ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง46 ฤดูกาลวันวาน ศ.อ.ศ.อ. (ศนอ.) / [คณะผู้เขียน บุญทัน ฉลวยศรี ... และคนอื่น ๆ]
ชื่อผู้แต่งศูนย์กลางอบรมการศึกษาผู้ใหญ่จังหวัดอุบลราชธานี
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี] : อุบลยงสวัสดิ์ออฟเซท, 2543.
เลขเรียกLC5257.T5 ก313 2543,374 ศ415ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง46 ฤดูกาลวันวาน ศ.อ.ศ.อ. (ศนอ.) / โดย ศุนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศนอ.)
ชื่อผู้แต่งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศนอ.)
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : หจก.อุบลยงสวัสดิ์ออฟเซท, 2543.
เลขเรียกLC5257.T5 ก522ส 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปีราชการ S งานเมือง : ดร.รุ่ง แก้วแดงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐ,o9iu/ ถวัลย์ มาศจรัส บรรณ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัฒนพานิช, 2547.
เลขเรียกLA2383.ท9 ห35,379.593 ร621(2) 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง8 ทศวรรษฉัตรแก้วของแผ่นดิน / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2550.
เลขเรียกDS586.8 ส624,อ 923.1593 ภ74ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 ศูนย์เรียนรู้เชิงคุณธรรม / ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2551.
เลขเรียกLC216 ศ814 2551,374.8 ป818 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 ปี กรมการศึกษานอกโรงเรียน / กรมการศึกษานอกโรงเรียน.
ชื่อผู้แต่งกรมการศึกษานอกโรงเรียน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2531.
เลขเรียกLC5257.ท9 ก76,354.593 ศธ11ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEducation guide 2002 : [text] แหล่งรวมข้อมูลการศึกษาครบวงจร / Thailand education การศึกษาไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ Thailand education การศึกษาไทย [2545].
เลขเรียก370 อ54
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกญ. 441 : ปฏิบัติการการศึกษาผู้ใหญ่ / ปฐม นิคมานนท์
ชื่อผู้แต่งปฐม นิคมานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2528.
เลขเรียก374.93 ป 039 ก 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มสภาพประสบการณ์เสริม/หมวดวิชาเลือก : แรงงานไทยเพื่อการทำงานในต่างประเทศ / กรมการศึกษานอกโรงเรี...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, [2544].
เลขเรียก374.01 ก318 12
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา