Found: 274  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมภายในที่ส่งผลต่อความเสี่ยงของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / โดย สาคร ช่...
ชื่อผู้แต่งสาคร ช่วยดำรงค์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.
เลขเรียกLB2830.3.ท9 ส62
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม / จิรัฐ อนุเชิงชัย.
ชื่อผู้แต่งจิรัฐ อนุเชิงชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546.
เลขเรียกLC45.8.ท92น2 จ64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษานอกระบบสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำกลางนครปฐม = Nonformal education management for prison...
ชื่อผู้แต่งวันเพ็ญ กูเปี้ย, 2513-
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของประชาชนในปี พศ.2555 /...
ชื่อผู้แต่งจิดาภา สุวรรณฤกษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
เลขเรียก374 จ342ก 2545
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษานอกระบบในสถานสงเคราะห์ : กรณีศึกษาสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ = Nonformal educa...
ชื่อผู้แต่งขจรศักดิ์ พรหมบุตร, 2501-
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษานอกระบบให้กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี = The non-formal education org...
ชื่อผู้แต่งวิษณุ ระวังนาม, 2501-
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษานอกโรงเรียนของศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง โดยการมีส่วนร่วมของขุมขน = Non-form...
ชื่อผู้แต่งกชพรรณ แก้วปัญญา.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ของคนงาน ในโรงงานอุตสาหกรรมหล่อพระพุทธรูป จังหวัดพิษณุโลก / ประยูร...
ชื่อผู้แต่งประยูร วรจิตต์, 2501-
พิมพลักษณ์2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสร้างของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่ามะกา / โดย ชมพ...
ชื่อผู้แต่งชมพู มรุธาวานิช.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียกLB2805 ช43 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำแฟ้มสะสมประสบการณ์และการเรียนรู้ (Portfolio) / สวัสดิ์ ตี๋ชื่น
ชื่อผู้แต่งสวัสดิ์ ตี๋ชื่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2540.
เลขเรียกLB1029.P67 ส398ก,371.302812 ส398ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดองค์การของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอในเขตการศึกษา 8 = Organization management of dis...
ชื่อผู้แต่งคเชนทร์ มะโนใจ, 2503-
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนชุมชนในจังหวัดราชบุรี / วิทยานิพนธ์ของ หญิงทิวาพร ...
ชื่อผู้แต่งหญิงทิวาพร จูมศรีสิงห์..
พิมพลักษณ์มหาสารคาม: สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม; 2553.
เลขเรียกว 371 ห125ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดกาฬสินธุ์...
ชื่อผู้แต่งคชนม์เชษฐ มูลผลึก.
พิมพลักษณ์2554
เลขเรียก374 ค151ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา