Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กระทรวงศึกษาธิการ, 2538.
เลขเรียกK ร399
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ.... / กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2538
เลขเรียกLC5215 ศ615ร 2538,344.07 ก463ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือดำเนินงานตามหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่สายอาชีพ / กรมการศึกษานอกโรงเรียน.
ชื่อผู้แต่งกรมการศึกษานอกโรงเรียน.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2524].
เลขเรียกLC5257.ท9 ก453,374 ก27ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยประกอบการร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ประเด็นบทบาทของหน่วยงานอื่นของรัฐกับการศึกษ...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญแข ประจนปัจจนึก
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541.
เลขเรียกLC94.T5 พ884,379 พ884ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยประกอบการร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... ประเด็นการศึกษาเฉพาะกิจเฉพาะกลุ่ม ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541.
เลขเรียก374 ร451(1) 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยประกอบการร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... ประเด็นบทบาทของหน่วยงานอื่นของรัฐก...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541.
เลขเรียก374 ร451(4) 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ.... / กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งศึกษาธิการ, กระทรวง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2539.
เลขเรียกศ311ร 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวันสื่อสารแห่งชาติ 2534 คณะกรรมการจัดงานวันสื่อสารแห่งชชาติ [Text]
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการจัดงานวันสื่อสารแห่งชาติ
พิมพลักษณ์ม.ป.ป.
เลขเรียก308.3 ค141ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางและความเป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยนภารกิจ บทบาท และอำนาจหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ...
ชื่อผู้แต่งสุรพล นิติไกรพจน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 2556.
เลขเรียกว 374 ส852น 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา