Found: 2,607  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กระทรวงศึกษาธิการ, 2538.
เลขเรียกK ร399
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ.... / กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2538
เลขเรียกLC5215 ศ615ร 2538,344.07 ก463ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี การศึกษานอกโรงเรียนกับการพัฒนาชนบท / กรมการศึกษานอกโรงเรียน.
ชื่อผู้แต่งกรมการศึกษานอกโรงเรียน.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2532.
เลขเรียกLC5257.ท9 ก65 2532,354.593 ศธ11ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง112 ปี กระทรวงศึกษาธิการ 1 เมษายน พุทธศักราช 2547/ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), 2547
เลขเรียกJQ 1746 .Z3ศธ ก17 2547,อ 370.9593 ก463ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง116 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ 1 เมษายน 2551 / กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2551.
เลขเรียก353.8 ศ 766 ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง22 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ / ฉันทลักษณ์ ศรีผา, ผู้เรียบเรียงและจัดทำต้นฉบับ
ชื่อผู้แต่งฉันทลักษณ์ ศรีผา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รังษีการพิมพ์, 2549
เลขเรียก374.8 ฉ115ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง26301 การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ / สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ชื่อผู้แต่งสุโขทัยธรรมาธิาช, มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
เลขเรียก374 ส41ส 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง26403 การพัฒนาและการใช้แหล่งวิทยาการในชุมชน / สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ชื่อผู้แต่งสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
เลขเรียก374.28 ส41ส 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ปี กรมการศึกษานอกโรงเรียน / กรมการการศึกษานอกโรงเรียน
ชื่อผู้แต่งกรมการศึกษานอกโรงเรียน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2525
เลขเรียก374 ก27ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ปี กรมการศึกษานอกโรงเรียน / กระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง ศึกษาธิการ, 2525.
เลขเรียกLC5215 ศ5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ปี กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่งกรมการศึกษานอกโรงเรียน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ข่าวพาณิชย์, 2525.
เลขเรียกLC45.8.T5 ก169ป 2525,374.9593 ก522ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง46 ฤดูกาลวันวาน ศ.อ.ศ.อ. (ศนอ.) / [คณะผู้เขียน บุญทัน ฉลวยศรี ... และคนอื่น ๆ]
ชื่อผู้แต่งศูนย์กลางอบรมการศึกษาผู้ใหญ่จังหวัดอุบลราชธานี
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี] : อุบลยงสวัสดิ์ออฟเซท, 2543.
เลขเรียกLC5257.T5 ก313 2543,374 ศ415ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง46 ฤดูกาลวันวาน ศ.อ.ศ.อ. (ศนอ.) / โดย ศุนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศนอ.)
ชื่อผู้แต่งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศนอ.)
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : หจก.อุบลยงสวัสดิ์ออฟเซท, 2543.
เลขเรียกLC5257.T5 ก522ส 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 เดือน กศน.เพื่อนเรียนรู้ 2550 / กลุ่มติดตามประเมินผลและสารสนเทศ สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2550.
เลขเรียก374.905 ห111
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา