Found: 150  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง11th RMUTP anniversary : คิด(ส์)ดี ทำดี...เพื่อสังคม / ออกแบบปกและรูปเล่มโดย ทินวงษ์ รักอิสสระกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ลกรุ๊ป, 2559.
เลขเรียก378.013 อ749
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องClick สายอาชีพโดนใจ กด Like ใช่เลย / พิมพร ศะริจันทร์.
ชื่อผู้แต่งพิมพร ศะริจันทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐานบุ๊คส์, 2554.
เลขเรียกLC1048.P47 พ718,373.246 พ36ค 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEngineering & technical education 9-11 กรกฎาคม 2552 / คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพร...
ชื่อผู้แต่งประชุมวิชาการคระศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียก370.113 อ553 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการฝึกลูกมือช่างงานหัตถกรรมในชุมชนเมือง / สมบูรณ์ ทำนอง.
พิมพลักษณ์2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะผู้เรียนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในภาคตะว...
ชื่อผู้แต่งธนวรรณ ปลงไสว.
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียก370.113 ธ154ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนอุตสาหกรรมศิลป์ = Multiple learning activities for industrial arts / เปรื่อง ...
ชื่อผู้แต่งเปรื่อง กิจรัตนี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2534.
เลขเรียก670.7 ป729ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมในอุตสาหกรรมศึกษา = Managing multiple activities in industrial education / ของ G. Haro...
ชื่อผู้แต่งซิลเวียส, จี. แฮโรลด์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2531.
เลขเรียกT65 .ซ37,375.0086 ซ332ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดมาตรการทางด้านรักษาความปลอดภัยในโรงฝึกงานของนักเรียนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมในวิทยาลัยเทคนิค ส...
ชื่อผู้แต่งจีระพงษ์ หอมสุวรรณ
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกT55.A2 จ565ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดและบริหารโรงฝึกงานช่างอุตสาหกรรม = Shop organization and management / ผู้เรียบเรียง วีระพันธ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : บริษัท เอ.พี.กราฟิค ดีไซน์ และการพิมพ์, 2540.
เลขเรียกTT170 ก64,670.42 ว37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ สาขาวิจิตรศิลป์ และสาขาศิลปประยุกต์ โรงเรียนไ...
ชื่อผู้แต่งสาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง
พิมพลักษณ์2532.
เลขเรียก373.2467 ส 526 ก 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาในโครงการจัดการศึกษาและฝึกช่างเทคโนโลยีด้วยวิธีช่างฝึกหัด / โดย ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, 2536.
เลขเรียกLC1047.T35 ก456 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษาเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม / ธีรวุฒิ บุณยโสภณ.
ชื่อผู้แต่งธีรวุฒิ บุณยโสภณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2555.
เลขเรียกLC1047.825.ท9 ธ64 2555,370.113 ธ649ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติงานของหัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้าตามความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้าใ...
ชื่อผู้แต่งพลใจ้ แก้วบัวรมย์
พิมพลักษณ์2540.
เลขเรียกT65 พ438ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา