Found: 70  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดประสบการณ์การละเล่นพื้นบ้านของไทย เพื่อเตรียมความพร้อม พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุ...
ชื่อผู้แต่งอรดี ภูนาคเกี้ยว.
พิมพลักษณ์2554
เลขเรียก372.218 อ17ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดประสบการณ์การละเล่นพื้นบ้านของไทย เพื่อเตรียมความพร้อม พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุ...
ชื่อผู้แต่งอรดี ภูนาคเกี้ยว.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2554.
เลขเรียกว 372.218 อ174ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กที่ส่งผลต่อการเขียนของเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 โร...
ชื่อผู้แต่งทองใบ สวัสดิ์ผล.
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียก372.21 ท192ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองรูปแบบการจัดห้องเรียนเพื่อส่งเสริมความพร้อมของเด็กก่อนวัยเรียน : รายงานการวิจัย = An experim...
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2533.
เลขเรียก372.21 ก454
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบูรณาการการจัดกิจกรรมลูกเสือระดับชั้นอนุบาล สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม...
ชื่อผู้แต่งไชยา วิญญาสุข.
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียก372.218 ช962ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการจัดประสบการณ์ตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาด้านการพูดและการเขี...
ชื่อผู้แต่งวิลาวัล แสนชนะ.
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียก372.21 ว372ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช้คาราโอเกะ เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 / ...
ชื่อผู้แต่งกิ่งกมล บุปผาทาโน.
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียก372.218 ก321ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ กิ่งอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเ...
ชื่อผู้แต่งวรนันท์ ขันแข็ง
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียกส 371.12 ว43ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ โดยใช้เกมการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 / วิทยานิพนธ์ของ สิ...
ชื่อผู้แต่งสิริกานต์ ก้อนวิมล.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก372.218 ส373ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ แอล.ที. สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 / ...
ชื่อผู้แต่งจิราภรณ์ มาตรา.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก372.218 จ372ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2โดยใช้การละเล่นของไทย / วิทยานิพนธ์ของ เคร...
ชื่อผู้แต่งเครือวรรณ์ ธารไสว.
พิมพลักษณ์2554
เลขเรียก372.218 ค5731ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความพร้อมทางภาษาด้านการฟังและการอ่านสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้นิทานประกอบภาพ / ว...
ชื่อผู้แต่งคำสอน สายคำภา.
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียก371.21 ค218ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความพร้อมพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากเศษวัสดุ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบา...
ชื่อผู้แต่งบุญยัง ทองอาสน์.
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียก372.218 บ436ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถด้านสติปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ด้วยเกมการศึกษา โดยใช้เทคนิคกลุ่มคู่และเด...
ชื่อผู้แต่งกนกกร บุญเติม.
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียก372.218 ก151ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา