Found: 12  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการประจำปี 2548 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง รัฐและมหาวิทยาลัย ร่วมมือร...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการประจำปี 2548 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง รัฐและมหาวิทยาลัย ร่วมมือร่วมใจสู่เวทีโลก (2549 : เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ที่ประชุม, 2549.
เลขเรียกLC179 ก475 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการประจำปี 2548 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเรื่องรัฐและมหาวิทยาลัย ร่วมมือร่ว...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (2549 : เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2549.
เลขเรียกLC179.T5 ก475ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี 2557 ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) เรื...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ (ปอมท.) (2557 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2557, [2014]
เลขเรียกLB2301 ก482ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการประจำปี 2552 ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) เรื่อง คุ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการประจำปี 2552 ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) เรื่อง "คุณภาพอุดมศึกษาไทยพอใจหรือยัง" (2552 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : (ปอมท.), 2552.
เลขเรียกLB2341 ก485 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการประจำปี 2553 : ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) เรื่องก...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการประจำปีของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) (2553 : กรุงเทพฯ).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.), 2553.
เลขเรียกLB2301 ก6ก 2553,378.107 ก481ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการประจำปี 2554 : ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) เรื่อง "...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการประจำปีของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) (2554 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.), 2554.
เลขเรียกLB 2301 ก27ก 2554
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2551 (ปอมท.) เรื่อง "กอบกู้สังคมด้วยอุดมศึกษา" / จัดทำโดย ที่ประชุม...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี (ปอมท.) เรื่อง "กอบกู้สังคมด้วยอุดมศึกษา" (2551 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2551.
เลขเรียกLB2301 ก485ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2551 ปอมท.เรื่องกอบกู้สังคมด้วยอุดมศึกษา วันจันทร์ที่ 1-วันอังคารที...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี ปอมท. เรื่องกอบกู้สังคมด้วยอุดมศึกษา (2551 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียกLB2301 ก226 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปีของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเรื่องยุทธศาสตร์อุด...
ชื่อผู้แต่งที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย. การประชุมวิชาการ (2549 : ชลบุรี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปอมท., 2538
เลขเรียกLB2333 ก64 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรัฐและมหาวิทยาลัยร่วมมือร่วมใจสู่เวทีโลก : การประชุมทางวิชาการประจำปี 2548 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่...
ชื่อผู้แต่งที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย. การประชุมทางวิชาการประจำปี (2548 : เชียงใหม่).
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2549].
เลขเรียกLC179 ท534 2549,378.1ท533ก 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมทางวิชาการประจำปี 2547 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเรื่องมหาวิทยาลัยกับการก้าวเ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการประจำปี 2547 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (2547 : เชียงราย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย, 2547.
เลขเรียกLB2301 ก475ร 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการ การประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2553 เรื่อง การปฏิรูประบบอุดมศึกษาไทย : ฤาจะเป็นความฝัน? และการป...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการประจำปีของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) (2553 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.), 2553.
เลขเรียกLB 2301 ก27กร 2553
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา