Found: 544  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"คุณภาพอุดมศึกษาไทย พอใจหรือยัง?" : สรุปการประชุมวิชาการประจำปี 2552 ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิ...
ชื่อผู้แต่งที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย. การประชุมวิชาการ (2552 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ที่ประชุม, 2551.
เลขเรียก378.593 ท533ค 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"คุณภาพอุดมศึกษาไทยสู่สากล" : การประชุมวิชาการระดับชาติ 2554, 8-9 กันยายน 2554 ห้องรอยัล จูบิลี่ บอ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. การประชุมวิชาการระดับชาติ (2554 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2554].
เลขเรียก378.593 ส691ค 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 ปี แห่งการตามรอยพระราชดำริ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ชื่อผู้แต่งที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
เลขเรียก378.1 ท533ป 2551
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBest practice วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศนำเสนอในที่ประชุมเสวนา 9 เครือข่ายตามโครงการประชุมคณะกรรมการการอ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2559.
เลขเรียกZ5055 บ827,378.1 B561B
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องProceedings 2010 แม่ฟ้าหลวงวิชาการประจำปี พ.ศ. 2553 12 ปี ตามรอยสมเด็จย่า 19 - 20 พฤศจิกายน 2553 มหา...
พิมพลักษณ์เชียงราย : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2554.
เลขเรียกLB2301 ป933 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาการบริหารสถาบันอุดมศึกษา : รวมบทความกรณีศึกษาจากประสบการณ์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ส่วนฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหาร ทบวงมหาวิทยาลัย, 2545]
เลขเรียกLB2341.8.T5 ก153 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่อง / โดย ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, [2548?].
เลขเรียก378.593 ก188 2548 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการผูกพันธมิตรวิชาชีพ ในการประชุมระดับชาติ "บัณฑิตอุดมคติไทย" ระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิการยน 2...
ชื่อผู้แต่งการประชุมระดับชาติ "บัณฑิตอุดมคติไทย" (ครั้งที่ 4 : 2543 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทบวง, 2543.
เลขเรียกBJ2007.ท9 ก626 2543,LB2359 ม246 2543,378.9593 ก275ก 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเรียนรู้เร็วร่วมกัน : ในการประชุมระดับภูมิภาค เขตภาคใต้ เรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนรู้คุ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมระดับชาติบัณฑิตอุดมคติไทย (2545 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์).
พิมพลักษณ์(สงขลา) : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2545.
เลขเรียกLB2301 ก6ก 2545,370.9593 ก1711 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเรียนรู้เร็วร่วมกันในการประชุมระดับชาติครั้งที่ 3 "บัณฑิตอุดมศึกษาไทย" / จัดโดย ทบวงมหาวิท...
ชื่อผู้แต่งการประชุมระดับชาติ "บัณฑิตอุดมศึกษาไทย" (ครั้งที่ 3 : 2542 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2542.
เลขเรียกLB2301 ก479 2542,378.013 ก479ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระแสการปฏิรูปอุดมศึกษาของโลก : รายงาน / พรชุลี อาชวอำรุง
ชื่อผู้แต่งพรชุลี อาชวอำรุง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2540.
เลขเรียกLB2322.2 พ43 2540,ว378.1 พ172ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคัดเลือกนักศึกษาระบบใหม่ : GPAX, PR สำคัญอย่างไร? / สำนักงานโครงการปฏิรูปอุดมศึกษา สำนักงานคณะก...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพ์ดี, 2542.
เลขเรียกLB2353.26.ท9 ส63,378 ส215ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคัดเลือกนักศึกษาระบบใหม่ : GPAX, PR สำคัญอย่างไร? : รายงานการสัมมนาทางวิชาการสู่เส้นทางการปฏิรูปอ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการสู่เส้นทางการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย (ครั้งที่ 3 : 2542 : กรุงเทพมหานคร).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานโครงการปฏิรูปอุดมศึกษา, 2543.
เลขเรียกLB2301 ก6ก 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ของมหาวิทยาลัยบูรพา : เอกสารประกอบ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544)" ของมหาวิทยาลัยบูรพา (2536 : มหาวิทยาลัยบูรพา)
พิมพลักษณ์ชลบุรี : มหาวิทยาลัย, 2536.
เลขเรียก378.593 ก474กร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต : รายงานการสัมมนาทางวิชาการ 17 ธันวาคม2539 ณ โรงแร...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การจัดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต (2539 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2541
เลขเรียกLB2362.T5 ก64 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา