Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องInternational programs in Thailand & ASEAN Vol.10 : University Bachelor degrees Master degrees Docto...
พิมพลักษณ์Bangkok : FTC Thailand, 2016.
เลขเรียก378.199 ส759ท 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe role of univer sities in a knowledge driven economy : เอกสารประกอบ การประชุมทางวิชาการ สออ. ประ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
เลขเรียก378 ด919
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอุดมศึกษากับตลาดแรงงาน : รายงานการประชุมสัมมนา ; วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2527 ณ อาคารวิทยพัฒนา จุฬา...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสัมมนาเรื่อง การอุดมศึกษากับตลาดแรงงาน (2527 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดทบวง ทบวงมหาวิทยาลัย, 2527.
เลขเรียก378.593 ก485ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือนิสิตนักศึกษา : ชีวิต การเรียน สู่ความสำเร็จ / สุพรรณี ปิ่นมณี.
ชื่อผู้แต่งสุพรรณี ปิ่นมณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียกLB3605 ส829 2558,378.19 ส467ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยและอาเซียน / รวบรวมโดย สุชาดา เปลี่ยนสุภาพ
ชื่อผู้แต่งสุชาดา เปลี่ยนสุภาพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : FTC (Thailand) , 2558.
เลขเรียก378.199 ส42ท
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทในองค์การระหว่างประเทศ เส้นทางสู่ความเป็นสากลของอุดมศึกษาไทย / กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดทบ...
ชื่อผู้แต่งทบวงมหาวิทยาลัย. กองวิเทศสัมพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2542.
เลขเรียกLB2331.5 ท35,378.1 ท119บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติการพัฒนาเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ = History of economic development of South East As...
ชื่อผู้แต่งญาดา ประภาพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2538.
เลขเรียกHC441 ญ299 2538
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิกฤตการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้และ การจัดการศึกษาและแนวทางในก...
พิมพลักษณ์[ปัตตานี] : โครงการ, 2547.
เลขเรียก320.9593 ว495 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดกา...
ชื่อผู้แต่งจุฑารัตน์ อยู่เจริญ.
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา