Found: 146  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBest practice วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศนำเสนอในที่ประชุมเสวนา 9 เครือข่ายตามโครงการประชุมคณะกรรมการการอ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2559.
เลขเรียกZ5055 บ827,378.1 B561B
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระแสการปฏิรูปอุดมศึกษาของโลก : รายงาน / พรชุลี อาชวอำรุง
ชื่อผู้แต่งพรชุลี อาชวอำรุง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2540.
เลขเรียกLB2322.2 พ43 2540,ว378.1 พ172ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำ Benchmarking มาใช้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย : ประสบการณ์ของออสเตรเลีย : สรุปสาระการประชุมสัมมนา วั...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสัมมนาเรื่อง การนำ benchmarking มาใช้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย : ประสบการณ์ของออสเตรเลีย (2544 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส่วนวิจัยและพัฒนา สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2544.
เลขเรียก378.593 ก485กน
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา : จากนโยบายสู่แนวปฏิบัติ : รายงานการสัมมนาทางวิชาการ / ส่วนว...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา : จากนโยบายสู่แนวปฏิบัติ (2539 : กาญจนบุรี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส่วนวิจัย, 2540.
เลขเรียกLB2301 ก525ก 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา : จากนโยบายสู่แนวปฏิบัติ12-13 ธันวาคม 2539 / ส่วนวิจัยและพัฒนา...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา : จากนโยบายสู่แนวปฏิบัติ (2539 : กาญจนบุรี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานอุดมศึกษา, 2540.
เลขเรียกLB2324 ก64 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุม "มหิดลพัฒนาวิชาการ" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนาม มหาวิทยาลัยมหิดล : วิสัยทัศน์ของมหาวิ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการเรื่องวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยมหิดลในศตวรรษที่ 21 (2540 : มหาวิทยาลัยมหิดล)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2540.
เลขเรียกLB2341.8.T5 ก482,378.156 ม251ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2553 24 ธันวาคม 2553 ณ อาคารวิจัยและการศึ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553.
เลขเรียกLB2341.8.T5 ก6432 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2553 วันที่ 24 ธันวาคม 2553 ณ อาคารวิจัยแ...
ชื่อผู้แต่งที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย. การประชุมทางวิชาการ (2553 : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553.
เลขเรียกLB2301 ท533ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการเครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ปี 2551 "เทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อการพัฒน...
ชื่อผู้แต่งเครือข่ายบริหารการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พิมพลักษณ์2551 ขอนแก่น : เครือข่ายบริหารการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,
เลขเรียก338.926 ค57ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 = The 19th National graduate...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ (ครั้งที่ 19 : 2553 : ฉะเชิงเทรา)
พิมพลักษณ์ฉะเชิงเทรา : มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียกLB2369 ก475 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2559 : การวิจัยระบบการศึกษาไทย ครั้งที่ 1 / จัดทำโดย สถาบันเทค...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2559 และการประชุมวิชาการ การวิจัยระบบการศึกษา (ครั้งที่ 1 : 2559 : ชลบุรี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2559.
เลขเรียกZ5055.S5M7 ก482 2559,ส.ร. 371.2 ก27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 14 = RGJ-Ph.D Congress XIV / สำนักงานกองทุนส...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (ครั้งที่ 14 : 2556 : ชลบุรี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2556
เลขเรียกLB2322.2 ก-ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง ความเป็นเลิศของอุดมศึกษาไทยกับการแข่งขันการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ตามเก...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง ความเป็นเลิศของอุดมศึกษาไทยกับการแข่งขันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานนานาชาติ: สิทธิ อำนาจ และความรับผิดชอบต่อสังคม = international ranking and academic excellence of higher education in thailand: right, Power, And social responsibility : (2550 : โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียกLB 2331 ก27ค 2554
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องความเป็นเลิศของอุดมศึกษาไทยกับการแข่งขันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : โครงการ], 2554.
เลขเรียกLB2301 ก64346 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ; วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและระดับนานาชาติ (ครั้งที่ 8 : 2559 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย, 2559
เลขเรียกJA88.T5 ก482 2559,ส.ร. 378 ก27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา