Found: 826  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"คุณภาพอุดมศึกษาไทย พอใจหรือยัง?" : สรุปการประชุมวิชาการประจำปี 2552 ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิ...
ชื่อผู้แต่งที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย. การประชุมวิชาการ (2552 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ที่ประชุม, 2551.
เลขเรียก378.593 ท533ค 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"คุณภาพอุดมศึกษาไทยสู่สากล" : การประชุมวิชาการระดับชาติ 2554, 8-9 กันยายน 2554 ห้องรอยัล จูบิลี่ บอ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. การประชุมวิชาการระดับชาติ (2554 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2554].
เลขเรียก378.593 ส691ค 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ระบบบริหารอุดมศึกษา : ผลกระทบต่อการพัฒนาชาติ" : เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ระหว่างวันที...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่องระบบบริหารอุดมศึกษา : ผลกระทบต่อการพัฒนาชาติ (2547 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ที่ประชุม, 2547.
เลขเรียกLG395.ท9ท3 ร228 2547,378.1 ก485ร6 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 ปี แห่งการตามรอยพระราชดำริ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ชื่อผู้แต่งที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
เลขเรียก378.1 ท533ป 2551
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBest practice วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศนำเสนอในที่ประชุมเสวนา 9 เครือข่ายตามโครงการประชุมคณะกรรมการการอ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2559.
เลขเรียกZ5055 บ827,378.1 B561B
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องProceedings 2010 แม่ฟ้าหลวงวิชาการประจำปี พ.ศ. 2553 12 ปี ตามรอยสมเด็จย่า 19 - 20 พฤศจิกายน 2553 มหา...
พิมพลักษณ์เชียงราย : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2554.
เลขเรียกLB2301 ป933 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe role of univer sities in a knowledge driven economy : เอกสารประกอบ การประชุมทางวิชาการ สออ. ประ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
เลขเรียก378 ด919
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาการบริหารสถาบันอุดมศึกษา : รวมบทความกรณีศึกษาจากประสบการณ์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ส่วนฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหาร ทบวงมหาวิทยาลัย, 2545]
เลขเรียกLB2341.8.T5 ก153 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรรมการสภามหาวิทยาลัย : ภารกิจใหม่กับอุดมศึกษาใหม่ / ไพฑูรย์ สินลารัตน์, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย, 2554.
เลขเรียก378.111 ก181
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรรมการสภามหาวิทยาลัย : ภารกิจใหม่กับอุดมศึกษาใหม่ / บรรณาธิการ ไพฑูรย์ สินลารัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย, 2554.
เลขเรียกLB2326.3 ก44 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรรมการสภามหาวิทยาลัย : ภารกิจใหม่กับอุดมศึกษาใหม่ / วิจิตร ศรีสอ้าน... [และคนอื่น ๆ]
ชื่อผู้แต่งวิจิตร ศรีสอ้าน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย, 2553
เลขเรียก378.593 ว523ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่อง / โดย ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, [2548?].
เลขเรียก378.593 ก188 2548 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการผูกพันธมิตรวิชาชีพ ในการประชุมระดับชาติ "บัณฑิตอุดมคติไทย" ระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิการยน 2...
ชื่อผู้แต่งการประชุมระดับชาติ "บัณฑิตอุดมคติไทย" (ครั้งที่ 4 : 2543 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทบวง, 2543.
เลขเรียกBJ2007.ท9 ก626 2543,LB2359 ม246 2543,378.9593 ก275ก 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเรียนรู้เร็วร่วมกัน : ในการประชุมระดับภูมิภาค เขตภาคใต้ เรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนรู้คุ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมระดับชาติบัณฑิตอุดมคติไทย (2545 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์).
พิมพลักษณ์(สงขลา) : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2545.
เลขเรียกLB2301 ก6ก 2545,370.9593 ก1711 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเรียนรู้เร็วร่วมกันในการประชุมระดับชาติครั้งที่ 3 "บัณฑิตอุดมศึกษาไทย" / จัดโดย ทบวงมหาวิท...
ชื่อผู้แต่งการประชุมระดับชาติ "บัณฑิตอุดมศึกษาไทย" (ครั้งที่ 3 : 2542 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2542.
เลขเรียกLB2301 ก479 2542,378.013 ก479ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา