Found: 52  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ศึกษาเฉพาะกรณี : โรงเรียนหินกองว...
ชื่อผู้แต่งปิยาพร ลีพุฒ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตัดสินใจเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไปวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ...
ชื่อผู้แต่งสิริพร ขาวผ่อง.
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียก378.155 ส731ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขตพื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม...
ชื่อผู้แต่งปวีณา ทองปรอน
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2553.
เลขเรียก378 ป496ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต : กรณีศึกษา สาขาการบริหารงานท...
ชื่อผู้แต่งปรีชา ภูมิกอง 2511-
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียก378.155 ป467ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตัดสินใจเลือกสาขางานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงให...
ชื่อผู้แต่งวสันต์ จันทรมูล.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.
เลขเรียกวจ. 378.013 ว56ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสื่อประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีผลต่...
ชื่อผู้แต่งขวัญธิดา ไชยศิลา
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2560
เลขเรียกวจ 371.422 ข56ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุท...
ชื่อผู้แต่งณฐวัฒน์ คณารักสมบัติ
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2558.
เลขเรียก659.2 ณ119อ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุท...
ชื่อผู้แต่งณฐวัฒน์ คณารักสมบัติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2558
เลขเรียกวจ 659.29 ณ121ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่ในมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทร...
ชื่อผู้แต่งณฐวัฒน์ คณารักสมบัติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ตัวแปรจำแนกกลุ่มผู้ที่ศึกษาต่อกับผู้ที่ไม่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ม...
ชื่อผู้แต่งนงลักษณ์ คงคาดิษฐ.
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียก378.155 น148ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการตัดสินใจของนิสิตในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสต...
ชื่อผู้แต่งรังสิยา บุญยัง.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก378.155 ร318ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนิสิต...
ชื่อผู้แต่งฐิติพร ลินิฐฎา
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามเพื...
ชื่อผู้แต่งถนอมพรรณ ตริวณิชชากร
พิมพลักษณ์อุดรธานี : สาขาวิชาภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2559
เลขเรียกผว วจ 495.922 ถ169ก มร.อด.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทระหว่างในประเทศกับต่างประเทศ ในหลัก...
ชื่อผู้แต่งกนกวรรณ สุวรรณที.
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแรงจูงใจ เหตุผล และความคาดหวัง ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาออกแบบเครื...
ชื่อผู้แต่งพรพิมล พจนาพิมล.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2554.
เลขเรียก378.1982 พ249ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา