Found: 924  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1001 Tests in Maths 3 / ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา.
ชื่อผู้แต่งทรงวิทย์ สุวรรณธาดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : แม็ค, 2555
เลขเรียก510.76 ท172ห 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะ, 2538.
เลขเรียกLG395.T5.ม251ภ ม251 2537,QV19 ม246ป 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี นิด้าสืบสานพระราชปณิธานสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ชื่อผู้แต่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2559
เลขเรียกLG395.B334 ส181ห 2559,378.05 บ261ห 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 ปี อาจารย์ คุณนิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา : รวมงานเขียนทางวิชาการไทยศึกษา / สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันไทยคดีศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา, 2553.
เลขเรียกDS570.7.น67 ม56,959.3 พ733ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAll for education : เมื่อมหาวิทยาลัยก้าวไปพร้อมกับโรงเรียน / โดย อรุณศรี จิตต์แจ้ง.
ชื่อผู้แต่งอรุณศรี จิตต์แจ้ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553.
เลขเรียกLB2331.53 อ47,370.72 อ47อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBest practice วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศนำเสนอในที่ประชุมเสวนา 9 เครือข่ายตามโครงการประชุมคณะกรรมการการอ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2559.
เลขเรียกZ5055 บ827,378.1 B561B
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBorn to be : วิศวกรไฟฟ้า / นวคุณ แก้วลำไย ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บายยัวร์เซลฟ์, 2557.
เลขเรียกTK165 บ243,621.30711 น291บ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBorn to be ทันตะ : คู่มือแนะแนวการศึกษาต่อและแนะนำประสบการณ์ในอาชีพทันตแพทย์ / ธิตินนท์ จงตั้งปิติ
ชื่อผู้แต่งธิตินนท์ จงตั้งปิติ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2560.
เลขเรียกRK66 ธ586 2560,617.60711 ธ343บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBorn to be ทันตะ exclusive : คู่มือแนะแนวการศึกษาและประสบการณ์ในอาชีพทันตแพทย์ที่ดีที่สุด / ธิตินนท์...
ชื่อผู้แต่งธิตินนท์ จงตั้งปิติ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2561.
เลขเรียกRK66 ธ586 2561,617.60711 ธ586บ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBorn to be นักบัญชี / กรกมล ลาภดำรงกิจ
ชื่อผู้แต่งกรกมล ลาภดำรงกิจ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บายยัวร์เซลฟ์, 2556.
เลขเรียกHC5627 ก152 2556,657.0711 ก152บ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBorn to be วิศวะคอมฯ / ณัฐวุฒิ แซ่ลิ้ม ; ภีรพล คชาเจริญ, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งณัฐวุฒิ แซ่ลิ้ม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554.
เลขเรียกTK 7885.6 ณ361บ 2554,621.39 ณ63บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBorn to be วิศวะคอมฯ 2013 / ณัฐวุฒิ แซ่ลิ้ม.
ชื่อผู้แต่งณัฐวุฒิ แซ่ลิ้ม.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บายยัวร์เซลฟ์, 2555.
เลขเรียกTK7885.6 ณ361บ,621.3907 ณ361บ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBorn to be สัตวแพทย์ 2013-2014 / เขียนโดย กิติกร เกียรติยิ่งอังศุลี, ธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังศุลี.
ชื่อผู้แต่งกิติกร เกียรติยิ่งอังศุลี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บายยัวร์เชลฟ์, 2556.
เลขเรียกSF745 .ก66 2556,636.089 ก676บ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา