Found: 15  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอโครงการวิจัยเรื่อง "ชุมชนลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนเมืองสะหวันน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียแปซิฟิกศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549.
เลขเรียกDS555.6 ส642 2549,390.09594 ก456 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว [text] / ศรีสุ...
ชื่อผู้แต่งศรีสุข วงศ์วิจิตร
พิมพลักษณ์2553
เลขเรียกวพ 372.12 ศ274ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารวิชาการเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน โร...
ชื่อผู้แต่งนาตยา อารี
พิมพลักษณ์2557
เลขเรียกวพ 372.21 น463ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนอนุบาลในนครหลวงเวียงจันทน์ : รายงานการศึกษา / จิระนันท์ จันทบาล,...
ชื่อผู้แต่งจิระนันท์ จันทบาล
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2558.
เลขเรียกวจ 372.218 จ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ร ล ว ของนักเรียนที่พูดภาษาถิ่นไทยลาว ในระดับชั้น...
ชื่อผู้แต่งพรรณธิภา อ่อนแสง
พิมพลักษณ์2532.
เลขเรียกวจ 495.91810702 พ44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ร ล ว ของนักเรียนที่พูดภาษาถิ่นไทยลาว ในระดับชั้น...
ชื่อผู้แต่งพรรณธิภา อ่อนแสง
พิมพลักษณ์2532.
เลขเรียก495.91864 พ 198 ก 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วนโดยใช้วิธีสอนแบบ ขั้นตอนการแก้ป...
ชื่อผู้แต่งบุญศรี บูลม
พิมพลักษณ์2541.
เลขเรียกQA14.L28 บ572ก 2541,372.7 บ 639 ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดแผนกศึกษาธิการแขวงจำปาสัก สาธารรัฐประชาธิ...
ชื่อผู้แต่งคำสะหว่าง จันทะจัก
พิมพลักษณ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, อุบลราชธานี: 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียนภาษาลาว ชั้นประถม ปีที่ 1 / ปิงคำ สีสุวัน, แหวนเพชร สีสุลาด, ดวงตา นะมีอัง.
ชื่อผู้แต่งปิงคำ สีสุวัน.
พิมพลักษณ์[ลาว] : สถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ กีฬา, 2558.
เลขเรียก495.9191 ป321บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียนภาษาลาว ชั้นประถม ปีที่ 2 / บุนล้อม สีบุนเรือง, ปานีด สุขะนุอง, คำผูย โพทิสาน.
ชื่อผู้แต่งบุนล้อม สีบุนเรือง.
พิมพลักษณ์[ลาว] : สถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ กีฬา, 2556.
เลขเรียก495.9191 บ457บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียนภาษาลาว ชั้นประถม ปีที่ 3 / แหวนเพชร สีสุลาด, บุญล้อม สีบุญเรือง.
ชื่อผู้แต่งแหวนเพชร สีสุลาด.
พิมพลักษณ์[ลาว] : สถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ กีฬา, 2554.
เลขเรียก495.9191 ห775บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียนภาษาลาว ชั้นประถม ปีที่ 4 / ปิ่งคำ สีสุวัน...[และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์[ลาว] : สถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ กีฬา, 2556.
เลขเรียก495.9191 บ755
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียนภาษาลาว ชั้นประถม ปีที่ 5 / ปิงคำ สีสุวัน...[และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์[ลาว] : สถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ กีฬา, 2558.
เลขเรียก495.9191 บ755
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ประเทศอาเซียน (ลาว, พม่า) / รัต...
ชื่อผู้แต่งรัตนภรณ์ จันทร์ศรี.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองมหาสารคาม, 2544.
เลขเรียก372.8 ร1145ผ 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา