Found: 7,333  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "การมี...
ชื่อผู้แต่งอุทัย มงคลสิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 2545.
เลขเรียก371.102 .อ819ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ตุลาคม 22 วันศึกษาประชาบาล / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี.
ชื่อผู้แต่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : องค์การฯ, [2522?].
เลขเรียกLC136.ท9 อ23
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี การประถมศึกษาเพื่อทวยราษฎร์ / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2527.
เลขเรียกLB1555 ศ615รป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี การประถมศึกษาเพื่อทวยราษฎร์ / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานฯ, [2527].
เลขเรียกLB1582.ท9 ส63,372.9593 ส215รป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี การประถมศึกษาเพื่อทวยราษฏร์ / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2527.
เลขเรียก372.9593 ค122ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี ประถมศึกษาเพื่อทวยราษฎร์ / การประถมศึกษาแห่งชาติ , สำนักงานคณะกรรมการ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2527
เลขเรียก372 ก27ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี ประถมศึกษาเพื่อทวยราษฎร์ / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2527
เลขเรียก372 รก192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี ประถมศึกษาเพื่อทวยราษฏร์ สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ. [text]
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 2527.
เลขเรียก372.9593 ค1411
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1073307 ภาษา และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ = มุทิตา ทาคำแสน, นิศารัตน์ อิสระมโนรส [text] Langua...
ชื่อผู้แต่งมุทิตา ทาคำแสน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2559.
เลขเรียก372.21 ม627ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง123 กิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 4-5 ปี) / วัฒนา ปุญญฤทธิ์, ปฐิกรณ์ ตุกชูแสง. [text]
ชื่อผู้แต่งวัฒนา ปุญญฤทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปาเจรา, 2545.
เลขเรียกLB1140.2 ว398ก 2545,372.21 ว113ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 คุณธรรมสำหรับเด็กดี / Esteve Pujol i Pons, เขียน ; Ines Luz Gonzalez ; ภาพประกอบ, กัญญารัตน์ จิร...
ชื่อผู้แต่งอี ปองส์, เอสเตเว ปูยอล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2551.
เลขเรียกLB1060 ป513,170 อ772ย 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง31 เคล็ดลับสู่การเป็นครูมืออาชีพ / ประยุกต์ ปทุมทิพย์
ชื่อผู้แต่งประยุกต์ ปทุมทิพย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2539
เลขเรียก371.1 ป464ส 2/2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง35 ปี เขตการศึกษา 2 / สำนักพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา 2.
พิมพลักษณ์ยะลา : สำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา 2, 2538
เลขเรียก379.593 ส26 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา