Found: 278  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลหนองคาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ...
ชื่อผู้แต่งอาภรณ์ สุขสวัสดิ์
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียก372.21 อ26ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการส่งเสริมพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัยโดยใช้วิธีการเรียนรู้ แบบหัวเรื่องตามแนวคิดคอนสตรัค...
ชื่อผู้แต่งสุนันทา ศิริวัฒนานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2544
เลขเรียกปพ 372.21 ส736ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การจัดการเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น = Network management stra...
ชื่อผู้แต่งกุลธิดา ภูฆัง.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : สาขาวิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตจังหวัดนครปฐม / โดย ลือชัย บุญคุ้ม.
ชื่อผู้แต่งลือชัย บุญคุ้ม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546.
เลขเรียกLB1139.3.ท9 ล75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : รายงานผลการวิจัย...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548.
เลขเรียกLB1140 ก446 2548,372.21 ก446 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : รายงานผลการวิจัย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548.
เลขเรียกว 372.21 ก728ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : รายงานผลการวิจัย...
ชื่อผู้แต่งกุลยา ตันติผลาชีวะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548.
เลขเรียก372.21 ก728กร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา : การสังเคราะห์เชิงทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อปวงชน / ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2535.
เลขเรียก372.1 ก446 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในทศวรรษหน้า / พีระขเจษฎ์ แก้วโบราณ
ชื่อผู้แต่งพีระขเจษฎ์ แก้วโบราณ
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียก372.21 พ 788 ก 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ของสถานศึกษาเอกชนและรัฐในเขตพื้น...
ชื่อผู้แต่งณัฐพงศ์ พุดหล้า.
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียก372.21 ณ113ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการและบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย / ปริญญานิพนธ์ ของ นิตยา ศรีมกุฏพันธุ์ .
ชื่อผู้แต่งนิตยา ศรีมกุฎพันธุ์.
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2548.
เลขเรียกว 372.21 น578ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการปั้นเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดยร่วมมือของครูภูมิปัญญาท้องถิ่น / ...
ชื่อผู้แต่งพรสวรรค์ พาคำสิงห์.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม: มหาวืทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2553.
เลขเรียกว 372.21 พ178ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการปั้นเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดยร่วมมือของครูภูมิปัญญาท้องถิ่น / ว...
ชื่อผู้แต่งพรสวรรค์ พาคำสิงห์.
พิมพลักษณ์2553
เลขเรียก372.21 พ178ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานตามหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดมหาสารคาม / วิทยานิพนธ์ของ เกียรติข...
ชื่อผู้แต่งเกียรติขจร ชัยอมฤต.
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียก372.21 ก617ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานตามหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 / ...
ชื่อผู้แต่งอวยชัย เลิศยะโส.
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียก372.21 อ176ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา