Found: 142  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการส่งเสริมการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรม วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ = The pr...
ชื่อผู้แต่งพรใจ สารยศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544.
เลขเรียกว 155.4238 พ229ก 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย / กรกนก ธูปประสม [text]
ชื่อผู้แต่งกรกนก ธูปประสม
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2550.
เลขเรียก371.3078
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวคิดของมอนเตสซอรี่ / จีระพันธุ์ พูลพัฒน์
ชื่อผู้แต่งจีระพันธุ์ พูลพัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
เลขเรียก371.392 จ566ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ STEM ในระดับปฐมวัย Sally Moomaw, เขียน ; ศุภวัลย์ ตันวรรณรักษ์, แปล text
ชื่อผู้แต่งมูมอว์, แซลลี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2558
เลขเรียกLB1139.5.S35 ม676 2558,372.21 ม676ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรม STEM education สำหรับเด็กปฐมวัย / ฉัตรวรรณ์ ลัญฉวรรธนะกรและ นันทิยา น้อยจันทร์
ชื่อผู้แต่งฉัตรวรรณ์ ลัญฉวรรธนะกร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็ดดูเคชั่นแนลเทคโนโลยี (เอ็ด-เทค), 2558
เลขเรียก372.21 ฉ235ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัควิสต์โดยผ่านกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะที่มีผลต่อทักษะพื้นฐา...
ชื่อผู้แต่งปาริฉัตร ผลเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ :บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 2547.
เลขเรียกว372.7044
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัควิสต์โดยผ่านกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะที่มีผลต่อทักษะพื้นฐา...
ชื่อผู้แต่งปาริฉัตร ผลเจริญ.
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียก372.7044 ป553ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย / [book] กุลยา ตันติผลาชีวะ.
ชื่อผู้แต่งกุลยา ตันติผลาชีวะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เ์อดิสัน เพรส, 2551.
เลขเรียก372.13
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดประสบการณ์ทางภาษาและการรู้หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย / สุภัทรา คงเรือง.
ชื่อผู้แต่งสุภัทรา คงเรือง
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2561.
เลขเรียก372.21 ส836ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย = The administration and management...
ชื่อผู้แต่งอริศรา เล็กสรรเสริญ
พิมพลักษณ์2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตสื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้แบบสามมิติสำหรับนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 1 เพื่อส่งเสริมความสามารถทาง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2558
เลขเรียกวจ 372.133 ก491
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการคิดทางบวกสำหรับเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ = Positive thinking de...
ชื่อผู้แต่งปรมาภรณ์ ทองสุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550.
เลขเรียกว 153.42 ป169ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย / ภัทราวรรณ จันทร์เนตร์
ชื่อผู้แต่งภัทราวรรณ จันทร์เนตร์
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2559
เลขเรียก372.21 ภ378ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย = D...
ชื่อผู้แต่งอัจฉรา หนูนันท์
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2556
เลขเรียกว 372.21 อ599ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา