Found: 217  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 บท ความ เพื่อการ ฉลอง 50 ปี แห่งการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าธนบุรี / มหาวิทยาลั...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2553.
เลขเรียกLG395.ท9ท721 ห65,378.593 ท592ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[รวมผลงานการวิจัยของอาจารย์ สถาบันราชภัฏภูเก็ต พ.ศ.2542-2544] / สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันราช...
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏภูเก็ต. สำนักวิจัยและบริการวิชาการ.
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : สถาบันราชภัฏภูเก็ต, 2544
เลขเรียก080 ส14ร 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องForesight research : โดยการสังเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์จากผลงานวิจัย สาขาเทคโนโลยีอุบัติใหม่ / โดยกลุ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551.
เลขเรียกT173.8 ฟ173,001.4 ฟ172
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องProceedings สัมมนาเครือข่ายวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5 มนุษยศาสตร์และสังคมศ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสัมมนาเครือข่ายวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ครั้งที่ 5 : 2554 : พิษณุโลก)
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554.
เลขเรียกH62.5.T5 ก485 2554,300.72 ส116พ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช = The Law on Plant Variety Protection / เจษฎ์ โทณะวณิก.
ชื่อผู้แต่งเจษฎ์ โทณะวณิก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2556
เลขเรียกKPT 72 จ58 2556,343.076 จ754ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาในประเทศไทย : รายงานการวิจัย / โดย สุชิน เพ็ชรักษ์
ชื่อผู้แต่งสุชิน เพ็ชรักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544.
เลขเรียกLA1221 ส762ร 2544,371.3 ส762กจ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับความมั่นคงของชาติ / นิเชต สุนทรพิทักษ์
ชื่อผู้แต่งนิเชต สุนทรพิทักษ์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กองส่งเสริมวิทยฐานะครู กรมการฝึกหัดครู, 2535.
เลขเรียกQ183.4.T5 น564 2535,507 น32ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ศึกษาของประเทศญี่ปุ่น / ภูมิศักดิ์ อินทนนท์...[และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ., 2543.
เลขเรียกQ183.4.J3 ก64,507.52 ส215ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 14 = The 14th National symposium on educ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ (ครั้งที่ 14 : 2555 : กรุงเทพมหานคร)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา, 2555.
เลขเรียกLB1028 ก475ก 2555,วจ 370.78 ส691ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 9 : ถักทองานวิจัยสานสายใยสู่อาเซียน วันที่ 30 สิงห...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัย (ครั้งที่ 9 : 2556 : ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์)
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา, 2556
เลขเรียกQ179.9 ก64 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัยครั้งที่ 5 : "ถักทองานวิจัยท้องถิ่น ก้าวไกลสู่สากล" วันศุกร์ท...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัย (ครั้งที่ 5 : 2552 : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
พิมพลักษณ์นครราชสีมา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2552
เลขเรียก016 ก27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 4 : 2558 : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์).
พิมพลักษณ์นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 2558.
เลขเรียกLG395.N37 ก6ก 2558,307.14 ก275ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา