Found: 114  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ผู้หญิง" ในวาทกรรมการเมืองเรื่องเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ / กฤตยา อาชวนิจกุล บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547.
เลขเรียกHQ1750.55 .ผ745 2547,305.4 ผ 762 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDemographic crisis and human development of the Russian Federation in Vladimir Putin regime / Slait...
ชื่อผู้แต่งSlaitip Subhanka.
พิมพลักษณ์2012.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการการจัดการศึกษาสำหรับเด็กย้ายถิ่นข้ามชาติโดยองค์กรพัฒนาเอกชน : กรณีศึกษาอำเภอแม่สอด จังหวัด...
ชื่อผู้แต่งวัลยา มนัสเกษมสิริกุล
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2530, 26-27 พฤศจิกายน 2530 ณ ห้องนวลจันทร์ โรงแรมอิมพีเรียล ถน...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ (2530 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530.
เลขเรียกHB849 ก482 2530,304.6 ก27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2536, 18-19 พฤศจิกายน 2536 ณ ห้องกรุงเทพฯ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2536 (ครั้งที่ 7 : 2536 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมนักประชากรไทย สภาประชากรแห่งนครนิวยอร์คและกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ, 2536.
เลขเรียกHB849 ก482 2536,304.6 ก481ก 2536
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2542 : 18-19 พฤศจิกายน 2542 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสถาบัน 3 ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ (2542 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม, 2542.
เลขเรียกHB849 ก482 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2547 / จัดโดย สมาคมนักประชากรไทย
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2547 (2547 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, 2547.
เลขเรียกHB849 ก482 2547,301.32 ก64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2538 / สมาคมนักประชากรไทย
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ (2538 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.
เลขเรียกHB849 ก482 2538,304.6 ก481ก 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการประเมินผลการจัดการศึกษาฉบับสรุป : รายงาน / สำนักงานเลขาธ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549
เลขเรียกLB2395.7 ร451ก,910 ล82ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินความรู้และพฤติกรรมการกินปลาดิบของประชากรจังหวัดกาฬสินธุ์ ในงานแสดง "คาราวานอิสานไม่กินปลาด...
พิมพลักษณ์[กาฬสินธุ์] : สำนักงาน, [2534]
เลขเรียกTX335 ก491
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฝึกอบรมการวางแผนพัฒนาการศึกษาแบบบูรณการในระดับจังหวัด: โครงการพัฒนาระบบการวางแผนและบริหารการศึกษา...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานปลัดกระทรวง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2532?
เลขเรียกLA5 ก492
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบสมัชชาการศึกษาเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน : รายงานการวิจัยเรื่อง = A develop...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2554
เลขเรียกLB 1060 ก494 2554,วจ 370.9593 ก64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนและการคาดประมาณจำนวนนักเรียน จำนวนครู และต้นทุนในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2530.
เลขเรียก371.206 ก514
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความต้องการของประชาชนในการเรียนวิชาชีพ ในวิทยาลัยการอาชีพอำนาจเจริญ สังกัดกรมอาชีวศึกษา / อ...
ชื่อผู้แต่งอารีย์ พงษ์สมบูรณ์
พิมพลักษณ์2536.
เลขเรียกLC1037.8.T5 อ662ก 2536,370.113 อ 598ก 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา