Found: 3,878  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) ชุดฝึกอบรมวิทยากรแกนนำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ชุดที่ 12 เรื่อง การวัดผลแล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2545.
เลขเรียกLB2822.75 ร85 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,261 สถานศึกษาเพียงพอแบบอย่าง / โดย คณะทำงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน กระทรวงศึกษาธิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2553.
เลขเรียกLA 1222 ห152 2553
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ปี ของการพัฒนาการด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในประเทศไทย / สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสต...
ชื่อผู้แต่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันฯ, 2527.
เลขเรียกQ183.4.ท9 ส64,375 ศ615ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ปี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อผู้แต่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2527.
เลขเรียก354.593092 สท171ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. / คุณทหารลาดกระบัง.
ชื่อผู้แต่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง, 2551.
เลขเรียกT27.T5 ส181ย 2551,378.12 ส181
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง23 ปี สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ = 23rd anniversary of the national defence studies institute / สถ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2556, [2013]
เลขเรียกU660.T5 ย318 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี บรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : พ.ศ. 2507-2532 / ลัดดา สุ่นประเสริฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536.
เลขเรียกZ669.5.T5 ย6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ปี หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา / สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550.
เลขเรียกLB2806.15 ส647,379.593 ส215ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี / คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. คณะวิทยาศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2550, [2007]
เลขเรียกT27.T5 ม246ส 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี มสธ.ก้าวไกลรับใช้สังคม / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551.
เลขเรียกLG395.ท9ส7 ส65,378.05 ม19ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 ปี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2534-2537 / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลั...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะ, 2538.
เลขเรียกLG395.T5.บ747มส บ747 2534-37,378.593 ม246ส 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง41 ปีกรมวิชาการ : การศึกษากับสังคม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ, 2536
เลขเรียก370.1 ศ615ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา