Found: 3,099  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ตั๋วเมือง" การเรียนภาษาล้านนาผ่านโครงสร้างคำ / เกษม ศิริรัตน์พิริยะ.
ชื่อผู้แต่งเกษม ศิริรัตน์พิริยะ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548.
เลขเรียกPL4195.ห7 ก765 2548,495.9117 ก85ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ราชนารี" กับการจัดการศึกษา / ผู้วิจัย ชัชพล ไชยพร, ระวี สัจจโสภณ, ปฏิวัตื สุขประกอบ
ชื่อผู้แต่งชัชพล ไชยพร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560
เลขเรียก371.822 ช356ร 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ราชนารี" กับการจัดการศึกษา / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560.
เลขเรียกLC1486.T4 ร417,379.593 ร417 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี มสธ. แห่งการพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2531-2541 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541.
เลขเรียกLG395.S85 ส7ย 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช [จุลสาร] / สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทย...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547.
เลขเรียกLB ส7ย 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง26301 การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ / สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ชื่อผู้แต่งสุโขทัยธรรมาธิาช, มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
เลขเรียก374 ส41ส 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง26403 การพัฒนาและการใช้แหล่งวิทยาการในชุมชน / สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ชื่อผู้แต่งสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
เลขเรียก374.28 ส41ส 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง29 ปี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 5 กันยายน 2550 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550.
เลขเรียกLG395.N617 ม246ป 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องc/ สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ชื่อผู้แต่งสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
เลขเรียก371.3 ส41ส 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องEnglish for ASEAN professionals [electronic resource] / อลิสา วานิชดี.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555.
เลขเรียกPE1131 อ62 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องHello and Goodbye [interactive multimedia]
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสำหรับรัฐศาสตร์ = Criminal procedure and evidence / สาขาวิช...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2554
เลขเรียกKPT4610 ม241 2554,345.593 ส481ก 2554
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์ = Criminal law for political science / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขท...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2554
เลขเรียก345.593 ส481ก 2554
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีเลือกสรรการพยาบาลฉุกเฉินและวิกฤต = Selected case study on emergency and critical care nursing /...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2534.
เลขเรียกRT120.E4 ส747อ 2534,WY154 ม246ก ล.1-2 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีเลือกสรรการพยาบาลฉุกเฉินและวิกฤต = Selected case study on emergency and critical care nursing /...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2544
เลขเรียกWY154 ส79ก4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา