Found: 382  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ราชพฤกษ์วิชาการ" : รายงานสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2555 / จัดทำโดย ศูนย์วิจัยแ...
ชื่อผู้แต่งการประชุม "ราชพฤกษ์วิชาการ" (ครั้งที่ 3 : 2555 : นนทบุรี)
พิมพลักษณ์นนทบุรี : วิทยาลัย, 2555
เลขเรียกส.ร. 016.00143 ก27ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" : การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณีระดับบัณฑิตศึกษา 14-15 มิถุนายน 2553 / ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี (2553 : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)
พิมพลักษณ์[จันทบุรี] : สถาบัน, 2553.
เลขเรียกH 62.5 .T5 ก27กร 2553
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องaโครงการใต้ร่มพระบารมี 70 ปี สวนสุนันทา : รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานทางวิจัย วันที่ 10-12 พฤศจ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการเสนอผลงานทางวิจัย โครงการใต้ร่มพระบารมี 70 ปี สวนสุนันทา (2549 : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
พิมพลักษณ์aกรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2549.
เลขเรียกLB1028 ก482 2549,378.593 ก482อ 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องProgram Brochure of RSU research conference 2013 : รวมบทคัดย่อเอกสารประกอบการประชุมวิชาการมหาวิทยาลั...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยรังสิต. การประชุมวิชาการ (2556 : มหาวิทยาลัยรังสิต)
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิต, 2556.
เลขเรียกZ5816.ร316 ม246 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThailand research symposium 2009 / โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2552.
เลขเรียกQ180.ท9 ส633 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานวิจัยในวิทยาลัยครูและสรุปผลงานวิจัยที่นำเสนอในการจัดประชุมระดับนานาชาติ ฉลองครบรอบ 100 ป...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2535.
เลขเรียกLB1028 .ก279
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนองานวิจัยพหุสาขาและผลงานการปฏิบัติในการพัฒนามนุษย์ : เอกสารประกอบการประชุมสัมมนานานาชาติ คร...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสัมมนานานาชาติ (ครั้งที่ 2 : 2551 : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี)
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียก016.00143 ก485กร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการวิจัยบูรณาการ "จากหิ้งสู่ห้าง" ครั้งที่ 2 / โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2548.
เลขเรียกQ180.ท9 ก64,011.7 ส215ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารและการจัดการ : การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 วันที่ 17-18 ตุลาคม 2549 / มหาวิทยาลัยธุรกิจบั...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการการบริหารและการจัดการ (ครั้งที่ 2 : 2549 : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียก016.00143 ก482ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน : การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 9 เนื่...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี (ครั้งที่ 9 : 2558 : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี).
พิมพลักษณ์จันทบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2558.
เลขเรียก016.3707 ก482ส 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการ "มหาวิทยาลัยกับการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ครั้งที่ 2" วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2549 ณ หอป...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการ "มหาวิทยาลัยกับการวิจัยเพื่อท้องถิ่น (ครั้งที่ 2 : 2549 : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา)
พิมพลักษณ์[นครราชสีมา] : สถาบัน, 2549.
เลขเรียกH62.5.T5 ก475 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 9 ถักทองานวิจัย สานสายใยสู่อาเซียน วันที่ 30 สิงหาคม...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัย (ครั้งที่ 9 : 2556 : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, นครราชสีมา)
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์และนิสิตทุกวิทยาเขต ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์และนิสิตทุกวิทยาเขต (ครั้งที่ 1 : 2532 : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, 2532.
เลขเรียกLB1028 ก475 2532,001.7 ก475
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัยครั้งที่ 5 : "ถักทองานวิจัยท้องถิ่น ก้าวไกลสู่สากล" วันศุกร์ท...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัย (ครั้งที่ 5 : 2552 : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
พิมพลักษณ์นครราชสีมา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2552
เลขเรียก016
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา