Found: 625  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" [text] : บทคัดย่อ โครงการประชุมวิชา...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ครั้งที่ 11 : 2561 : ภูเก็ต)
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2561
เลขเรียกสร 016.37 ก482ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ราชพฤกษ์วิชาการ" : รายงานสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2555 / จัดทำโดย ศูนย์วิจัยแ...
ชื่อผู้แต่งการประชุม "ราชพฤกษ์วิชาการ" (ครั้งที่ 3 : 2555 : นนทบุรี)
พิมพลักษณ์นนทบุรี : วิทยาลัย, 2555
เลขเรียกส.ร. 016.00143 ก27ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" : การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณีระดับบัณฑิตศึกษา 14-15 มิถุนายน 2553 / ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี (2553 : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)
พิมพลักษณ์[จันทบุรี] : สถาบัน, 2553.
เลขเรียกH 62.5 .T5 ก27กร 2553
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์" = Silpakorn University intermational...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ (ครั้งที่ 5 : 2555 : มหาวิทยาลัยศิลปากร)
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555, [2012]
เลขเรียกZ5816.S54 ก482ศ ครั้งที่ 5 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องaโครงการใต้ร่มพระบารมี 70 ปี สวนสุนันทา : รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานทางวิจัย วันที่ 10-12 พฤศจ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการเสนอผลงานทางวิจัย โครงการใต้ร่มพระบารมี 70 ปี สวนสุนันทา (2549 : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
พิมพลักษณ์aกรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2549.
เลขเรียกLB1028 ก482 2549,378.593 ก482อ 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBest practice วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศนำเสนอในที่ประชุมเสวนา 9 เครือข่ายตามโครงการประชุมคณะกรรมการการอ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2559.
เลขเรียกZ5055 บ827,378.1 B561B
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องProceedings การประชุมวิชาการวิจัยหน่วยงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 (จามจุ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการวิจัยหน่วยงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา (ครั้งที่ 2 : 2553 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียกZ5814.U7 ก482ก ครั้งที่ 2 2553,001.4 ก482พ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องProceedings การประชุมวิชาการวิจัยหน่วยงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 (จามจุ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการวิจัยหน่วยงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา (จามจุรีวิชาการ''53) (ครั้งที่ 2 : 2553 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : งานบริการวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียกQ180 ก482 2553,สร 378.11 จ683พ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องProceedings สัมมนาเครือข่ายวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5 มนุษยศาสตร์และสังคมศ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสัมมนาเครือข่ายวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ครั้งที่ 5 : 2554 : พิษณุโลก)
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554.
เลขเรียกH62.5.T5 ก485 2554,300.72 ส116พ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องProgram Brochure of RSU research conference 2013 : รวมบทคัดย่อเอกสารประกอบการประชุมวิชาการมหาวิทยาลั...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยรังสิต. การประชุมวิชาการ (2556 : มหาวิทยาลัยรังสิต)
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิต, 2556.
เลขเรียกZ5816.ร316 ม246 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRIT ราชมงคลวิชาการ''42 : เอกสารการประชุมสัมมนาทางวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 16 ระหว่าง...
ชื่อผู้แต่งสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2542.
เลขเรียกT163.T5 ท592 2542,630.72 ส591ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThailand research symposium 2009 / โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2552.
เลขเรียกQ180.ท9 ส633 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThailand Research Symposium 2009 : Proceedings / โดย สำนักงานคณะกรรมการวิ จัยแห่งชาติ (วช.)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552.
เลขเรียกQ180.T5 ท955 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ กว้าง รอบคอบ. [text]
ชื่อผู้แต่งกว้าง รอบคอบ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2535.
เลขเรียกLC5225.R47 ก322ก 2535,379.593 ก17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานวิจัยในวิทยาลัยครูและสรุปผลงานวิจัยที่นำเสนอในการจัดประชุมระดับนานาชาติ ฉลองครบรอบ 100 ป...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2535.
เลขเรียกLB1028 .ก279
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา