Found: 333  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"นักเรียนนอก" ข้อมูลสำคัญในประวัติศาสตร์สังคมไทย / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.
ชื่อผู้แต่งวิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2550.
เลขเรียกLB2375 .ว66 2550,370.116 ว555น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ตุลาคม 22 วันศึกษาประชาบาล / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี.
ชื่อผู้แต่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : องค์การฯ, [2522?].
เลขเรียกLC136.ท9 อ23
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,261 สถานศึกษาเพียงพอแบบอย่าง / โดย คณะทำงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน กระทรวงศึกษาธิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2553.
เลขเรียกLA 1222 ห152 2553
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี การศึกษานอกโรงเรียนกับการพัฒนาชนบท / กรมการศึกษานอกโรงเรียน.
ชื่อผู้แต่งกรมการศึกษานอกโรงเรียน.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2532.
เลขเรียกLC5257.ท9 ก65 2532,354.593 ศธ11ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี การฝึกหัดครูไทย / กรมการฝึกหัดครู.
ชื่อผู้แต่งกรมการฝึกหัดครู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2535.
เลขเรียกLB1727.T5 ก169ป 2535,370.73 ก492ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กองทัพบก, 2530.
เลขเรียก355.007 ร192
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทัพบก, 2530.
เลขเรียกU660.ท9 ห37 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี โรงเรียนปากพนัง นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2542 / โรงเรียนปากพนัง.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : โรงเรียนปากพนัง, 2542.
เลขเรียกDS589.N6 ห3 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี การจัดการศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์
พิมพลักษณ์[สงขลา] : ลิมบราเดอร์ส การพิมพ์, [2541].
เลขเรียกLG395.T5 ส2ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปีสำนักการศึกษา : สืบสานพระราชปณิธานพระผู้พระราชทานการศึกษาไทย / บรรณาธิการ, มัทนา โชควรวัฒนก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2542.
เลขเรียก370.593 ย318
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ / นิตินัย ภังคานนท์ ; บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : [โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรม ราชูปถัมภ์], 2537.
เลขเรียกLG395.T5 ส6 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2543.
เลขเรียกQV19 ม246ป 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 สิงหาคม 2528 ครบรอบ 30 ปี สมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย / สมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หลุยส์การพิมพ์, 2528.
เลขเรียกL71.ท9 ส42,370.60593 ก27ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี นิด้าสืบสานพระราชปณิธานสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ชื่อผู้แต่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2559
เลขเรียกLG395.B334 ส181ห 2559,378.05 บ261ห 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี อุดมศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ.2490-2540) / จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
ชื่อผู้แต่งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2540.
เลขเรียก378.07 มจร 231 2590-2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา