Found: 30  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ราชนารี" กับการจัดการศึกษา / ผู้วิจัย ชัชพล ไชยพร, ระวี สัจจโสภณ, ปฏิวัตื สุขประกอบ
ชื่อผู้แต่งชัชพล ไชยพร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560
เลขเรียก371.822 ช356ร 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ราชนารี" กับการจัดการศึกษา / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560.
เลขเรียกLC1486.T4 ร417,379.593 ร417 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ...
ชื่อผู้แต่งอารดา วัชราภรณินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรต, 2549.
เลขเรียกว 372.89044 อ644ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4: เร...
ชื่อผู้แต่งขนิษฐา กลอนครบุรี.
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียกวจ 495.910702 ข37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมไทย : ประมวลสาระชุดวิชา / สาขาวิชาศิลป...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย : ประมวลสาระชุดวิชา = Analysis of socio-economic a...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. บัณฑิตศึกษา. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549.
เลขเรียก303.4 ม246ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแนะแนวอาชีพ / อรอนงค์ ธัญญะวัน.
ชื่อผู้แต่งอรอนงค์ ธัญญะวัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2539.
เลขเรียกHF5381.V8 อ4ก 2539,370.19 อ14ส 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนโยบายการสอนภาษาต่างประเทศของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน / โดย เมธาวี ยุทธพงษ์ธาดา ; ปราณี ...
ชื่อผู้แต่งเมธาวี ยุทธพงษ์ธาดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
เลขเรียกP57 ม73 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติวรรณคดี : วรรณคดีและวรรณกรรมสมัยกรุงสุโขทัย และสมัยกรุงศรีอยุธยา ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีท...
ชื่อผู้แต่งสุคนธ์ ดวงพัตรา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550.
เลขเรียก895.9109 ส748ป 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติวรรณคดี เล่ม 1 : วรรณคดีและวรรณกรรมสมัยกรุงสุโขทัยและสมัยกรุงศรีอยุธยา / เรียบเรียงโดย สุคน...
ชื่อผู้แต่งสุคนธ์ ดวงพัตรา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2555
เลขเรียก895.91 ส748ป 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่น / ธิดา สาระยา.
ชื่อผู้แต่งธิดา สาระยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2529.
เลขเรียกDS571.5 .ธ65,959.3 ธ34ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่น / นคร พันธุ์ณรงค์
ชื่อผู้แต่งนคร พันธุ์ณรงค์
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก, 2521.
เลขเรียก959.302 น117ป
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ไทย 1 / นคร พันธุ์รงค์
ชื่อผู้แต่งนคร พันธุ์ณรงค์
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ พิษณุโลก, 2520.
เลขเรียกDS576 น114,959.301 น117ป
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ไทย : ฉบับเสริมการเรียนรู้ / พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ.
ชื่อผู้แต่งพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2547.
เลขเรียกDS571 พ48,959.3 พ17ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา