Found: 72  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ราชนารี" กับการจัดการศึกษา / ผู้วิจัย ชัชพล ไชยพร, ระวี สัจจโสภณ, ปฏิวัตื สุขประกอบ
ชื่อผู้แต่งชัชพล ไชยพร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560
เลขเรียก371.822 ช356ร 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ราชนารี" กับการจัดการศึกษา / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560.
เลขเรียกLC1486.T4 ร417,379.593 ร417 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรุงแตก, พระเจ้าตากฯ และประวัติศาสตร์ไทย : ว่าด้วยประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์นิพนธ์ / นิธิ เอียว...
ชื่อผู้แต่งนิธิ เอียวศรีวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2557.
เลขเรียกรอวิเคราะห์,959.3 น612ก 2557
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรุงแตก, พระเจ้าตากฯ และประวัติศาสตร์ไทยว่าด้วยประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์นิพนธ์ / นิธิ เอียวศรีว...
ชื่อผู้แต่งนิธิ เอียวศรีวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2545.
เลขเรียกDS571 น612ก 2545,959.34 น612ก 2545
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติและปัญหากระบวนการพิจารณาสินเชื่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จังหวัดอุดรธานี / การศึ...
ชื่อผู้แต่งธีระพงษ์ อังกลมเกลียว
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียกวจ 332.12 ธ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับตัวของไทยและจีนในสมัยจักรวรรดินิยมใหม่ / วุฒิชัย มูลศิลป์.
ชื่อผู้แต่งวุฒิชัย มูลศิลป์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2534.
เลขเรียกDS582 .ว74,959.361 ว865ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฝึกหัดครูของกรมการฝึกหัดครู ; สมเด็จพระนารายณ์มหาราชและนักปราชญ์ราชกวีในรัชสมัย.
พิมพลักษณ์ธนบุรี : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สื่อการค้า, 2506.
เลขเรียกDS578.6 .ก64 2506
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคมและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เรื่อง อาณาจ...
ชื่อผู้แต่งสาวิตรี ม่วงพรวน
พิมพลักษณ์ลพบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2557.
เลขเรียก372.89043 ส687ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กรณีใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อการฝึกอบรมแบบสื่...
ชื่อผู้แต่งศราวุธ อมรสังข์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2550.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องประวัติศาสตร์กรุงศรี...
ชื่อผู้แต่งนพรัตน์ พลเสน
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
เลขเรียกLB1028.3 น35 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่องประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยวิธีส...
ชื่อผู้แต่งกุสุมาลย์ ตรีเนตร.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.
เลขเรียกLB1032 ก75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสื่อประสมเชิงโต้ตอบเรื่องประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / สา...
ชื่อผู้แต่งสายชล นิตย์ใหม่
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการเมืองการปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยา รายวิ...
ชื่อผู้แต่งถนอมจิตร์ ตั้งนาวี.
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียกวพ 371.334 ถ146ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้การเปลี่ยนแปลงองค์การกับขวัญในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหา...
ชื่อผู้แต่งวัชรีย์ แต่งตั้ง.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2553.
เลขเรียกHF5549.5.M6 ว6ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการเป็นผู้สนับสนุนทางการตลาดของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหา...
ชื่อผู้แต่งปวีณา ศิริลิมประพันธ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา