Found: 84  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดหัวเรื่องและบัญชีหัวเรื่องภาษาไทย พร้อมทั้งเลขหมู่ระบบทศนิยมของดิวอี้ / พวา พันธุ์เมฆา.
ชื่อผู้แต่งพวา พันธุ์เมฆา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2537.
เลขเรียกZ 695 พ476ก 2539,025.47 พ476ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดหัวเรื่องและบัญชีหัวเรื่องภาษาไทยพร้อมด้วยเลขหมู่ระบบทศนิยมของ ดิวอี้ / พวา พันธุ์เมฆา
ชื่อผู้แต่งพวา พันธุ์เมฆา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพฯ, 2537.
เลขเรียกZ696.D51 .พ173,025.33 พ56ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้นคืนสารสนเทศแบบสหความสัมพันธ์ตามหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ = Information retrieval using DDC mult...
ชื่อผู้แต่งวิไลพร เลิศมหาเกียรติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดหมู่ 1 : เอกสารประกอบการสอนรายวิชา / พัชรินทร์ ชันทอง.
ชื่อผู้แต่งพัชรินทร์ ชันทอง.
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏภูเก็ต, 2546.
เลขเรียก025.431 พ112ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดหมู่ 1 = Classification 1 / อาภา อมรัชกุล.
ชื่อผู้แต่งอาภา อมรัชกุล.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, 2537.
เลขเรียก025.431 อ26ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดหมู่ระบบทศนิยมของดิวอี้ / รัตนา เตชะวสัญญู.
ชื่อผู้แต่งรัตนา เตชะวสัญญู.
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2526.
เลขเรียกZ696.D7 ร63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดหมู่ระบบทศนิยมของดิวอี้ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 19 / รัตนา เดชะวสัญญู ผู้เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งรัตนา เตชะวสัญญู
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2526.
เลขเรียก025.431 ร375กจ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดหมู่ระบบทศนิยมของดิวอี้ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 21 / เพ็ญประไพ หนุนภักดี
ชื่อผู้แต่งเพ็ญประไพ หนุนภักดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, 2545
เลขเรียก020 พ25ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ / น้อย คันชั่งทอง
ชื่อผู้แต่งน้อย คันชั่งทอง
พิมพลักษณ์[พิษณุโลก] : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2547.
เลขเรียกZ696.D51 น364,025.431 น364ก 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ / น้อย คันชั่งทอง
ชื่อผู้แต่งน้อย คันชั่งทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียกZ696.D7 น364 2561,025.431 น364ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ / น้อย คันชั่งทอง.
ชื่อผู้แต่งน้อย คันชั่งทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก025.431 น196ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 21 / เพ็ญประไพ หนุนภักดี.
ชื่อผู้แต่งเพ็ญประไพ หนุนภักดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, 2545.
เลขเรียก025.431 พ535ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดหมู่หนังสือ = Classification of books / ยุพา สายมาลา
ชื่อผู้แต่งยุพา สายมาลา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2520.
เลขเรียกZ696.D51 ย412
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ = Dewey decimal classification
ชื่อผู้แต่งดวงพร สุภชัยพานิชพงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2532.
เลขเรียก025.43 ด17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยมดิวอี้และการเรียงหนังสือบนชั้น / อุบล บุญชู.
ชื่อผู้แต่งอุบล บุญชู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2525.
เลขเรียก025.4 อ44ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา