Found: 505  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เครื่องมือ นักบริหารสมัยใหม่ / โดย วรภัทร์ ภู่เจริญ.
ชื่อผู้แต่งวรภัทร์ ภู่เจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2547.
เลขเรียกHD37.T4 ว44 2547,658
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง42- ปี กรมวิชาการ / [กรมวิชาการ].
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมฯ, [2537-].
เลขเรียกL591.B2 ก355ส64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[ความหมายและขอบข่ายงานวัฒนธรรมพื้นบ้าน / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ]
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2535]
เลขเรียกCB113.ท9 ส643,390.09593 ส215ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLS. 453 / บุญถาวร หงสกุล
ชื่อผู้แต่งบุญถาวร หงสกุล
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, [251-]
เลขเรียกZ696.U4 บ455
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการดำเนินงานศูนย์วัสดุตีพิมพ์และไม่ตีพิมพ์ (ศูนย์วิชาการ) / ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน.
ชื่อผู้แต่งฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย, 2522.
เลขเรียกZ678 ฉ178,025.2 ฉ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระแสแห่งวรรณกรรม / กระแสร์ มาลยาภรณ์
ชื่อผู้แต่งกระแสร์ มาลยาภรณ์
พิมพลักษณ์สงขลา : โรงพิมพ์เมืองสงขลา, 2525
เลขเรียก895.9109 ป117ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดหัวเรื่องของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ / อังคณา พงษ์พรต = The assignment of subjec...
ชื่อผู้แต่งอังคณา พงษ์พรต 2520-
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียก025.4 อ488ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดหัวเรื่องวัฒนธรรมอีสาน / ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ.
ชื่อผู้แต่งชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2534.
เลขเรียกZ695.1 ช62,025.49 ช358ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดหัวเรื่องและบัญชีหัวเรื่องภาษาไทย / พวา พันธุ์เมฆา
ชื่อผู้แต่งพวา พันธุ์เมฆา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรสยามการพิมพ์, 2524.
เลขเรียกZ695 พ476,025.47 พ726ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดหัวเรื่องและบัญชีหัวเรื่องภาษาไทย พร้อมทั้งเลขหมู่ระบบทศนิยมของดิวอี้ / พวา พันธุ์เมฆา.
ชื่อผู้แต่งพวา พันธุ์เมฆา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2537.
เลขเรียกZ 695 พ476ก 2539,025.47 พ476ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดหัวเรื่องและบัญชีหัวเรื่องภาษาไทยพร้อมด้วยเลขหมู่ระบบทศนิยมของ ดิวอี้ / พวา พันธุ์เมฆา
ชื่อผู้แต่งพวา พันธุ์เมฆา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพฯ, 2537.
เลขเรียกZ696.D51 .พ173,025.33 พ56ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดและวิเคราะห์เลขหมู่หนังสือระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน / บุญถาวร หงสกุล
ชื่อผู้แต่งบุญถาวร หงสกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2527
เลขเรียก025.433 บ43ก 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมทรัพยากรสารสนเทศเบื้องต้น : เอกสารคำสอนวิชา 290119 / รณพ ประวัติงาม
ชื่อผู้แต่งรณพ ประวัติงาม
พิมพลักษณ์จันทบุรี : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี, 2549.
เลขเรียก025.3 ร34ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้นคืนสารสนเทศแบบสหความสัมพันธ์ตามหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ = Information retrieval using DDC mult...
ชื่อผู้แต่งวิไลพร เลิศมหาเกียรติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา