Found: 104  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 Chest X-ray diagnosis points : (spot diagnosis) / รวบรวมโดย วิรุฬห์ ขาวปริสุทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2539.
เลขเรียกWF975 ว698 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 Chest X-ray diagnosis points : (spot diagnosis) เล่ม 1 / รวบรวมโดย วิรุฬห์ ขาวปริสุทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2539
เลขเรียกWF975 ว698c 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA handbook of phonetics : including a popular exposition of the principles of spelling reform / He...
ชื่อผู้แต่งSweet, Henry
พิมพลักษณ์Cambridge : Cambridge University Press, 2013
เลขเรียกP221 S974h 2013,414 S974H 2013
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBucky film of the chest / วิรุฬห์ ขาวปริสุทธิ์
ชื่อผู้แต่งวิรุฬห์ ขาวปริสุทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ประมวลกิจ, 2515.
เลขเรียกRC78.5 ว37,WF975 ว698b 2515
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCBCT กับทันตกรรมปริมาตรทางเดินหายใจในโครงสร้างใบหน้าปกติ / โดย ศิริมา เพ็ชรดาชัย
ชื่อผู้แต่งศิริมา เพ็ชรดาชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียกWU101 ศ471C 2560,617.6 ศ74ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChest X-ray / วิวัฒนา ถนอมเกียรติ
ชื่อผู้แต่งวิวัฒนา ถนอมเกียรติ
พิมพลักษณ์สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 2551
เลขเรียกRC941 ว744 2551 ล.1,WF 225 ว743ช 2551,617.540757 ว744ช
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChest X-ray / วิวัฒนา ถนอมเกียรติ
ชื่อผู้แต่งวิวัฒนา ถนอมเกียรติ
พิมพลักษณ์สงขลา : ลิมบราเดอร์การพิมพ์, 2546.
เลขเรียกRC941 ว744 2546 ล.1,WF225 ว744 2546/2 ล.1,616.0757 ว744ช 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChest X-RAY / วิวัฒนา ถนอมเกียรติ
ชื่อผู้แต่งวิวัฒนา ถนอมเกียรติ
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547.
เลขเรียกWF225 ว6ช 2547,612.94 ว75ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChest X-ray / วิวัฒนา ถนอมเกียรติ
ชื่อผู้แต่งวิวัฒนา ถนอมเกียรติ
พิมพลักษณ์สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 2551.
เลขเรียกRC941 ว744 2551 ล.1,WF225 ว744 2551 ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChest X-ray / วิวัฒนา ถนอมเกียรติ.
ชื่อผู้แต่งวิวัฒนา ถนอมเกียรติ.
พิมพลักษณ์สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 2552.
เลขเรียกWF225 ว6ช 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChest X-ray : พื้นฐานและหลักการวินิจฉัยโรค (เล่ม 1) / วิวัฒนา ถนอมเกียรติ
ชื่อผู้แต่งวิวัฒนา ถนอมเกียรติ
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552.
เลขเรียกWF225 ว744c 2552,NS 612.94 ว756ช 5/2552 ล.1
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChest X-ray เล่ม 2 ปัญหาที่พบบ่อย / วิวัฒนา ถนอมเกียรติ.
ชื่อผู้แต่งวิวัฒนา ถนอมเกียรติ
พิมพลักษณ์สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 2553.
เลขเรียกRC941 ว744 2553 ล.2,WF 225 ว3711ช,616.0757 ว37ช 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา