Found: 254  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องวิจัยในชั้นเรียน [Text] หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดเชียงราย. หน่วยศึกษานิเทศก์
พิมพลักษณ์เชียงราย สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย 2546
เลขเรียก370.7 ส225ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้ด้านการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนเครือข่าย / วิไล ตั้งจิตสมคิด, วาสนา เ...
ชื่อผู้แต่งวิไล ตั้งจิตสมคิด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2554
เลขเรียกวจ 371.1 ว724ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการชั้นเรียน : ห้องเรียนแห่งความสุข / ฆนัท ธาตุทอง.
ชื่อผู้แต่งฆนัท ธาตุทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรเกษมการพิมพ์, 2552.
เลขเรียกLB3013 ฆ36,371.1024 ฆ15ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรมจัดทำแผนผังความคิดในรายวิชาการวิจัยทางธุรกิจ : รายงานการวิจัยในชั้นเรี...
ชื่อผู้แต่งจิรัฐ ชวนชม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีร...
ชื่อผู้แต่งวีระ รุ่งแจ้ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเรียนรวมสำหรับเด็กพิการและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ / คณะผู...
ชื่อผู้แต่งฐาปณีย์ แสงสว่าง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2562.
เลขเรียกLC1203.T4 ส-ก 2562,371.9046 ก452ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียน : เรียนรู้กันได้ใน 5 ชั้วโมง สรชัย พิศาลบุตร. [text]
ชื่อผู้แต่งสรชัย พิศาลบุตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2551.
เลขเรียกLB1028 ส325 2551,370.78 ส17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียน : ในสไตล์การเขียนรายงานแบบหน้าเดียว / บุญเลี้ยง ทุมทอง
ชื่อผู้แต่งบุญเลี้ยง ทุมทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2549
เลขเรียกLB1028 บ565,370.72 บ43ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียน เรียนรู้กันได้ใน 5 ชั่วโมง / สรชัย พิศาลบุตร.
ชื่อผู้แต่งสรชัย พิศาลบุตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2547.
เลขเรียกLB1028 ส45,LB1028 ส325ก 2547,370.78 ส17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียน เรียนรู้กันได้ใน 5 ชั่วโมง / สรชัย พิศาลบุตร.
ชื่อผู้แต่งสรชัย พิศาลบุตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2553.
เลขเรียกLB1028.25.T5 ส17 2555,370.72 ส17ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจว...
ชื่อผู้แต่งธนะสิน ชูจันทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนอนุบาลเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา เขตที่1 กรุงเทพมหานคร / กฤษดา ปาณ...
ชื่อผู้แต่งกฤษดา ปาณินท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต , 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2./ วิทยานิพนธ์ขอ...
ชื่อผู้แต่งอทิตยา คงปัญญา.
พิมพลักษณ์2551
เลขเรียก370.78 อ143ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน : ตัวอย่างประส...
ชื่อผู้แต่งกานดา พูนลาภทวี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546.
เลขเรียกวจ LB1028.24 ก432,371.04 ก254ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา