Found: 2,424  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ว่าด้วยความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน" : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 6 ; วันท...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี "ว่าด้วยความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน" ( ครั้งที่ 6 : 2555 : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)
พิมพลักษณ์จันทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกZ5055.T5R348 ป241 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนภายใต้แนวค...
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏเพชรบุรี.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี , 2544
เลขเรียก915.9304พบ ส181ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษแห่งการปฏิรูปการเมือง : ผลงาน ปัญหาและอุปสรรค / โดย ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร
ชื่อผู้แต่งณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2553
เลขเรียกวจ JQ1745 ณ259,320.9593 ณ261ห 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ปี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อผู้แต่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2527.
เลขเรียก354.593092 สท171ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ปีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 29 มีนาคม 2547 / มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2547.
เลขเรียกLG395.N358 ม246ป 2547,378.593 ว255ส 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ปีครุศาสตร์อุตสาหกรรม / สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
ชื่อผู้แต่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันฯ, 2536.
เลขเรียกLG395.ท9ท723 ส63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. / คุณทหารลาดกระบัง.
ชื่อผู้แต่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง, 2551.
เลขเรียกT27.T5 ส181ย 2551,378.12 ส181
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2530 - 2550 / [บรรณาธิการ ปัจฉิมา...
ชื่อผู้แต่งสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, [2550]
เลขเรียกSF713.T5 ส743ส 2530-50
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี แห่งความสำเร็จ 20 ปี แห่งความภูมิใจ = 20 years of successes, 20 years of great pride / มหาวิ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2553.
เลขเรียกLG395.N377 ท7ย 2553,อ 378.59345 ท518ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะ, 2538.
เลขเรียกLG395.T5.ม251ภ ม251 2537,QV19 ม246ป 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ทศวรรษราชภัฏภูเก็ต / สถาบันราชภัฏภูเก็ต
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏภูเก็ต.
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : สถาบันราชภัฏภูเก็ต, 2544
เลขเรียก378.05 ส14ส 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ทศวรรษสถาบันราชภัฏสกลนคร การวิจัยเพื่อพัฒนา / สถาบันราชภัฏสกลนคร
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏสกลนคร.
พิมพลักษณ์สกลนคร : สถาบันราชภัฏสกลนคร, 2537
เลขเรียก370.78 ส363ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี / คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. คณะวิทยาศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2550, [2007]
เลขเรียกT27.T5 ม246ส 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา