Found: 29  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลกระบวนการประสานรายการยาที่มีต่อความคลาดเคลื่อนทางยาผู้ป่วยนอกโรคเบาหวานจากหน่วยบริการปฐม...
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ ภูมิอภิรัตน์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียกRM108 ว46 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรักษาต้องสงสัย = Testing treatments / ผู้เขียน อิโมเจน อีแวนส์, เฮเซล ทอร์นตัน, เอียน ชาลเมอร์ส แ...
ชื่อผู้แต่งอีแวนส์, อิโมเจน
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2561.
เลขเรียกR850 อ773,WB102 ก499 2561,610 อ773ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสามารถในการยืนหยัดเผชิญปัญหาวิกฤต เอกสิทธิ์ในการทำงานและการตัดสินใจทางคลินิกขณะปฏิบัติงา...
ชื่อผู้แต่งชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557.
เลขเรียก610.730692 ช146ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เกี่ยวกับการทำวิจัย (ในคน) / สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธา...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขานุกรคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข, 2549.
เลขเรียกR853.H8 ส64,W 20.55.H9 ค172,ส.ร. 615.5 ค172
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกภายใต้สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ = Medical expenditure for outpatient...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กองแผนงานสาธารณสุข, 2536.
เลขเรียกHV687.5.T5 ค341,WX157 ค341 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในภายใต้สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ = Medical expenditure for inpatients ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กองแผนงานสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, 2536.
เลขเรียกHV687.5.T5 ค341ค,WX157 ค341น 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวเคมี = Biochemistry / เปี่ยมสุข พงษ์สวัสดิ์ ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557, 2559.
เลขเรียกQD415.7 ช581ป,QU4 ช583 2557,572 ช826 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราการวิจัยทางคลินิก = Textbook of clinical research / บรรณาธิการ พรรณี ปิติสุทธิธรรม, ชยันต์ พิเ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล , 2554.
เลขเรียกR853.C55 ต367,W20.5 ต9 2554,610.72 ต 581 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราการวิจัยทางคลินิก = Textbook of clinical research / บรรณาธิการ พรรณี ปิติสุทธิธรรม, ชยันต์ พิเชี...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556
เลขเรียกW 20.5 ต227 2556,610.7 ต226
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราการวิจัยทางคลินิกพ : Textbook of clinical research / พรรณี ปิติสุทธิธรรม, ชยันต์ พิเชียรสุนทร,บ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552
เลขเรียก001.4 พ17ต 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนคติของผู้บริโภคต่อจริยธรรมธุรกิจด้านการให้บริการของคลินิกดูแลผิวพรรณในกรุงเทพมหานคร / โดย จินดา...
ชื่อผู้แต่งจินดาสา สิงหเพ็ชร์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.
เลขเรียกHF5387 จ62
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา