Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ใน 5 ...
ชื่อผู้แต่งทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2550.
เลขเรียกLB1028.24 ท6ก 2550,375.42 ท 545 ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเพื่อสังคมพหุลักษณ์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา : ร...
ชื่อผู้แต่งไข่มุก อุทยาวลี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2556
เลขเรียกส.ร. 300.712 ข964ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา : (ภาษาไทย-ภาษามลายูถิ่น) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ / ศูนย์ศึกษาแ...
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์, [2552?] [2009]
เลขเรียกLB1139.L3 น294 2552?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักสูตรเพื่อสังคมพหุลักษณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา พุทธศักราช 2556 : ร...
ชื่อผู้แต่งไข่มุก อุทยาวลี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2556
เลขเรียกส.ร. 300.712 ข964ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักสูตรเพื่อสังคมพหุลักษณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา พุทธศักราช 2556 : ราย...
ชื่อผู้แต่งไข่มุก อุทยาวลี
เลขเรียก375.001 ข941ห 2556
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา