Found: 70  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาจังหวัดบริเวณพื้นที่หกเหลี่ยมเศรษฐกิจในบทบาทของ กระทรวงมหาดไทย : [รายงานวิจัย] / โดย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงมหาดไทย, 2540.
เลขเรียก338.92 ก493
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อรองรับผลกระทบจากการท่องเที่ยวและการค้าในลุ่มน้ำโขง / กรวรรณ สังขกร
ชื่อผู้แต่งกรวรรณ สังขกร
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
เลขเรียกG155.T5 ก181พ,ส.ร. 307.14 ก177ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนพัฒนาระดับจังหวัด : รายงานวิจัย / โดย ไพโรจน์ สิตปรีชา, อิสระ สุวรรณบล, สมบูรณ์ สุขสำราญ
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ สิตปรีชา
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2524]
เลขเรียก307 พ97ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนเพื่อการพัฒนาประเทศ / ไพโรจน์ สิตปรีชา, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2515.
เลขเรียก338.9593 ก513
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเพื่อหาแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างเอกอัครราชทูตแบบบูรณาการในประเทศเพื่อนบ้านของไทยกับผู้ว่า...
ชื่อผู้แต่งอภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ ผู้วิจัย
เลขเรียก352.236 อ251ก 2547
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่เฉพาะและระบบชุมชน ในการวางแนวทางการพัฒนาประเทศ : รายงานการวิจัย ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาฯ, 2524.
เลขเรียก711.3 ก851ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการพัฒนาตัวเมืองของบางจังหวัดในประเทศไทย : รายงานการวิจัย / ไพบูลย์ เรืองศิริ ... [และคนอื...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2542.
เลขเรียก307.1416 ก522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิจัยโครงการพัฒนาพิเศษตามข้อเสนอของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โครงการพัฒนาจังหวัดของส่วนราชการหรือ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2540.
เลขเรียก307.1 ก522 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาศักยภาพ ปัญหา อุปสรรค และทิศทางการพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบลในภาคตะวันออกไปสู่การเป็...
ชื่อผู้แต่งสมชาย เดชะพรหมพันธุ์
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548.
เลขเรียกHN600.55 ส239ก 2548,307.76 ส239ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโจทย์วิจัยและข้อเสนอโครงการวิจัยที่ตอบสนองยุทธศาสตร์จังหวัดด้าน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550
เลขเรียกHD2336.T5 ก74 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจเชิงวิเคราะห์ความต้องการของชุมชนในภาคตะวันออก : กลุ่มจังหวัดปราจีนบุรี นครนายกและสระแก้ว / ...
ชื่อผู้แต่งพีระศักดิ์ เสรีกุล.
พิมพลักษณ์ปราจีนบุรี : คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี, 2552.
เลขเรียก307.1416 พ799ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองภาคประชาชนกับการขับเคลื่อนทางสังคม การเมือง และนโยบายภาคใต้ : การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และร...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในส่วนภูมิภาค ประจำปี 2551 (ภาคใต้) (2552 : ปัตตานี)
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในส่วนภูมิภาคประจำปี 2551 (ภาคใต้) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552.
เลขเรียก320 ก27ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการพัฒนาและการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรเพื่อการยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนในชนบท / เฉลียว บ...
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี]. คณะเกษตศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549.
เลขเรียกHC445.Z9P6 ค695ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลเรื่องการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย โครงการภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาว...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยโครงการภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ 2550 : น่าน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน, 2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประเมินผลจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนากรณีจังหวัดภูเก็ต และพังงา : รายงานการวิจัย / โดย สถา...
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : สถาบัน, 2545.
เลขเรียก307.12 ป359
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา