Found: 139  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง17 เครื่องมือนักคิด (17 problem solving devices) / ผู้เขียน วันรัตน์ จันทกิจ ; [บรรณาธิการ นพเก้า ศ...
ชื่อผู้แต่งวันรัตน์ จันทกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2546.
เลขเรียกTS156 ว63,658.56 ว436ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตีค่าความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนเพื่อการปฏิรูปการศึกษา / อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน.
ชื่อผู้แต่งอุทุมพร จามรมาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หจก. ฟันนี่พับบลิชชิ่ง, 2540.
เลขเรียกLB2822.75 อ732,001.4225 อ-ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผล : 750 คำถาม / สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์.
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ สินธุระเวชญ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2524.
เลขเรียกLB3051 ส45,371.26 ส16ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลการเรียน / นิภา เมธธาวีชัย
ชื่อผู้แต่งนิภา เมธธาวีชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายเอกสารตำรา สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2536
เลขเรียกLB3051 น623 2536,371.26 น36ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลและการสร้างแบบทดสอบ / ภัทรา นิคมานนท์.
ชื่อผู้แต่งภัทรา นิคมานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรบัณฑิต, 2529.
เลขเรียกLB3051 ภ374 2529,371.26 ภ114ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลและการสร้างแบบทดสอบ / กาญจนา รุ่งราตรี
ชื่อผู้แต่งกาญจนา รุ่งราตรี
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา, 2529
เลขเรียก371.26 ก622ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลและการสร้างแบบทดสอบ / บุญเชิด รัตนานนท์
ชื่อผู้แต่งบุญเชิด รัตนานันท์
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา, ม.ป.ป.
เลขเรียก371.26 บ722ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือวัดผลทางการศึกษาบนอินเตอร์เน็ต / พิมพ์ตา ...
ชื่อผู้แต่งพิมพ์ตา วนะลุน
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครื่องมือประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคกลุ่มภาคใต้ / อำพา...
ชื่อผู้แต่งอำพา กาญจนถาวร.
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียก379.11 อ 639 ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครื่องมือประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคกลุ่มภาคใต้ / อำพา ...
ชื่อผู้แต่งอำพา กาญจนถาวร.
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียกLB2806 อ694ก 2546,379.11 อ694ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครื่องมือประเมินคุณลักษณะซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน สำหรับนั...
ชื่อผู้แต่งวันวิสาข์ ครองสิน, 2520-
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา