Found: 113  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCompetency เพื่อการประเมินผลงานประจำปี / ณรงค์วิทย์ แสนทอง.
ชื่อผู้แต่งณรงค์วิทย์ แสนทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2548.
เลขเรียกHF5549.J62 ณ425 2548,HF5549.5.M3 ณ242c 2548,658.401 ณ172ค 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKPI -- ทำให้ง่าย ๆ / วรภัทร์ ภู่เจริญ, จีระพงศ์ พรกุล และธนกฤต จรัสรุ่งชวลิต
ชื่อผู้แต่งวรภัทร์ ภู่เจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552.
เลขเรียก658.4013 ว44ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKPI รายบุคคล : สุดยอดบริหารผลลัพธ์ขององค์กร / บรรณาธิการ, สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล, นิยม ละออปักษิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สินทวีกิจ, 2553.
เลขเรียกHD58.8 ค739,658.312 ค84ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKPI รายบุคคล : สุดยอดบริหารผลลัพธ์ขององค์กร / สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล, นิยม ละออปักษิณ, วิศาล มหา...
ชื่อผู้แต่งสมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สินทวีกิจ พริ้นติ้ง, 2553
เลขเรียกHD56.25 ค739 2553,658.406 ค56
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKPI หัวใจนักบริหาร : ตัวชี้วัดสมรรถนะหลัก / เอกชัย บุญยาทิษฐาน.
ชื่อผู้แต่งเอกชัย บุญยาทิษฐาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2553.
เลขเรียกHD30.28 .อ75 2553,658.4012 อ51ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKPI เพื่อประเมินความสำเร็จของหัวหน้างานสำหรับผู้บริหาร / อภิชัย ศรีเมือง
ชื่อผู้แต่งอภิชัย ศรีเมือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธิงค์ บียอนด์, 2556.
เลขเรียกHD30.28 อ251 2556,658.4012 อ251ค 2556
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKPI และ action plan : จัดทำ KPI และแปลงสู่แผนปฏิบัติการ (action plan) ให้ไม่พลาดเป้า / โดย ทองพันช...
ชื่อผู้แต่งทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2555.
เลขเรียกHD 30.28 ท19 2555,658.401 ท286ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKPI--ทําให้ง่ายๆ = KPI...make it easy / วรภัทร์ ภู่เจริญ, จีรพงศ์ พรกุล, ธนกฤต จรัสรุ่งชวลิต.
ชื่อผู้แต่งวรภัทร์ ภู่เจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อริยชน, 2551.
เลขเรียกHD30.28 ว4ค 2551,658.4012 ว233ค 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPerformance indicators PIs dictionary / อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2554.
เลขเรียกHF5549.5.P35 อ642,658.3 อ64พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการผลการปฎิบัติงาน = Performance management / กล้าหาญ ณ น่าน
ชื่อผู้แต่งกล้าหาญ ณ น่าน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560.
เลขเรียกHF5549.5.J62 ก312 2560,658.3125 ก313ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการผลการปฏิบัติงาน = Performance management / กล้าหาญ ณ น่าน
ชื่อผู้แต่งกล้าหาญ ณ น่าน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559.
เลขเรียกHF5549.A3 ก-ก 2559,658.3 ก46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบความทับซ้อนกันของภาวะสันนิษฐานทางจิตวิทยาในบริบทของการวิจัยเชิงพฤติกรรมองค์การ : กรณีศึกษา...
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ เจริญพูล.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก658.31422 ส282ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตำหนิอย่างสร้างสรรค์ของหัวหน้างานและอารมณ์ของบุคลากรที่พยากรณ์ผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากรภาครัฐ [e...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญนภาพร มงคล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการคนเก่ง = Harvard business review on talent management / Tamara J. Erickson \& Lynda...
ชื่อผู้แต่งอีริคสัน, ทามารา เจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2554
เลขเรียกHF5549.5.R55 อ772,658.3 อ372ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารผลการปฏิบัติงาน = Performance management / [โดย Brian J. Hall ; แปลและเรียบเรียงโดย: สุรี...
ชื่อผู้แต่งฮอลล์, ไบรอัน เจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2553.
เลขเรียกHF5549.5.J62 ฮ174 2553,658.3 ฮ19ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา