Found: 29  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมนันทนาการชุมชนในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย / คณิต เขียงวิชัย.
ชื่อผู้แต่งคณิต เขียววิชัย.
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2531.
เลขเรียกGV181.46 .ค35
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการส่งเสริมการละเล่นเด็กไทยของโรงเรียนอนุบาลชโลทร จังหวัดนครปฐม / จำเนียร รุ่งแจ้ง
ชื่อผู้แต่งจำเนียร รุ่งแจ้ง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2552
เลขเรียกว 372.86 จ357ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการละเล่นของไทย / พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ; บรรณาธิการ : วิษณุ เอมประณีตร์.
ชื่อผู้แต่งพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย.
พิมพลักษณ์นครปฐม : พิพิธภัณฑ์, 2539.
เลขเรียกGR480 .พ65 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์คุณค่าและการดำรงอยู่ของศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน : กรณีศึกษาหนังใหญ่วัดขนอน อำเภอโพธาราม จัง...
ชื่อผู้แต่งเปรมรัศมี ธรรมรัตน์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.
เลขเรียกPN6120.ห3 ป74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากิจกรรมนันทนาการพื้นบ้านในเขตจังหวัดนครปฐม / คณิต เขียววิชัย.
ชื่อผู้แต่งคณิต เขียววิชัย.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2526.
เลขเรียกGV14.5 ค3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาลักษณะและคุณค่าการละเล่นของเด็ก จังหวัดนครปฐม / โดย ทัศนีย์ จินตพิทักษ์กุล.
ชื่อผู้แต่งทัศนีย์ จินตพิทักษ์กุล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาไทยคดีศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2547.
เลขเรียกGV1204.81.ท9 ท65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาทางประวัติศาสตร์โบราณคดีและศิลปวัฒนธรรมนครปฐมโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับชุมน...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร. ศูนย์ส่งเสริมและบริการทางวิชาการแก่สังคม
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัย, 2525.
เลขเรียกDS589.น23 ศ67
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาประวัติศาสตร์โบราณคดีและศิลปวัฒนธรรมนครปฐมโดยความ ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับชุมนุม...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร. ศูนย์ส่งเสริมและบริการทางวิชาการแก่สังคม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัย, 2525.
เลขเรียกDS589.น23 ศ67
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดความรู้ กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพด้วยกีฬาท้องถิ่นและพื้นบ้าน / โยธิน แ...
ชื่อผู้แต่งโยธิน แสวงดี
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, [2557]
เลขเรียกส.ร. 796.09593 ย843ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานหัวล้านไทย / พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ; บรรณาธิการ : วิษณุ เอมประณีตร์.
ชื่อผู้แต่งพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย.
พิมพลักษณ์นครปฐม : พิพิธภัณฑ์, 2537.
เลขเรียกGR489 .พ65 2537,791 พ711ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานหัวล้านไทย / วิษณุ เอมประณีตร์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์นครปฐม : พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย, 2541.
เลขเรียก391.5 ต651
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานหัวล้านไทย / วิษณุ เอมประณีตร์
ชื่อผู้แต่งวิษณุ เอมประณีตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ส. พิจิตรการพิมพ์, 2537
เลขเรียก791.5 ว751ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานหัวล้านไทย.
ชื่อผู้แต่งพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย.
พิมพลักษณ์นครปฐม : พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย, 2541.
เลขเรียกGR489 .พ65 2541
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำ(ด้วย)มือ : เรื่องเล่าจากการลงมือทำ งานพัฒนากลไกการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชน / ...
ชื่อผู้แต่งธนวัฒน์ ศรีสุวรรณ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : แผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554.
เลขเรียกHQ792.ท9 ธ35,307.14 ธ15ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานประวัติศาสตร์และโบราณคดี / โดย ต. อมาตยกุล.
ชื่อผู้แต่งตรี อมาตยกุล.
พิมพลักษณ์พระนคร : คลังวิทยา, 2494.
เลขเรียกDS572 ต46,398.2109593 ต173น 494
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา