Found: 14  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลกระทบด้านนโยบายการค้าการลงทุนของประเทศจีนภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปี ฉบับที...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2562
เลขเรียกDS525.9.C5 ก64 2562,382.710951 ก227 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาระหว่างประเทศ เรื่อง ความสัมพันธ์ไทย - จีน : ลู่ทางการค้าและการลงทุนไทย - จีน [ตอนใต้] กวาง...
ชื่อผู้แต่งสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา โครงการจีนศึกษา 2536 กรุงเทพฯ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537.
เลขเรียก382.1 อ887ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจีนกับความมั่นคงของมนุษย์ ปีที่ 3 : เอกสารประกอบการสัมมนาวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเรื่องจีนกับความมั่นคงของมนุษย์ ปีที่ 3 (29 พฤศจิกายน 2556 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทุนจีนรุกอาเซียน / อักษรศรี (อติสุธาโภชน์) พานิชสาส์น.
ชื่อผู้แต่งอักษรศรี พานิชสาส์น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจ, 2554.
เลขเรียกHF3838.A785 อ62,330.851 อ372ท 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทุนนิยมจีนในอุษาคเนย์ / บรรณาธิการ; ยศ สันตสมบัติ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และศูนย์จีน-อุษาคเนย์ศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562
เลขเรียกHF3838.A783 ท553 2562,382.0951059 ท553 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทจีนต่ออาเซียนในทศวรรษหน้า : การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม / ผู้เขียน : จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561.
เลขเรียกDS525.9.C5 บ126,382.71 จ492บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทจีนต่ออาเซียนในทศวรรษหน้า : การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม / ผู้เขียน : จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561.
เลขเรียกDS525.9.C5 บ126,382.71 จ492บ
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลกระทบของเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน / มนต์ชัย ลีลาถาว...
ชื่อผู้แต่งมนต์ชัย ลีลาถาวรสุข
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมังกรหลากสี : การขยายดินแดนกับพันธกิจการสร้างอารยธรรมในอุษาคเนย์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ยศ สัน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2555.
เลขเรียกHF3838.อ785 ม62 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมังกรหลากสี : การขยายอิทธิพลเหนือดินแดนและพันธกิจเผยแผ่อารยธรรมในอุษาคเนย์ / ยศ สันตสมบัติ.
ชื่อผู้แต่งยศ สันตสมบัติ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557.
เลขเรียกDS779.29 ย152ม 2557,959.1 ย152ม 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมังกรหลากสี : การขยายอิทธิพลเหนือดินแดนและพันธกิจเผยแผ่อารยธรรมในอุษาคเนย์ / ยศ สันติสมบัติ.
ชื่อผู้แต่งยศ สันติสมบัติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557.
เลขเรียกHF3838.ย55 ม62 2557
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนในคาบสมุทรอินโดจีน 2556 = CLMV report 2013 / ธนาคารแห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งธนาคารแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2556
เลขเรียกHD2755.5 ธ-ร 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาเซียนบวกสาม / บุญชัย ใจเย็น
ชื่อผู้แต่งบุญชัย ใจเย็น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2556.
เลขเรียกHF1532.935.อ8 บ426,337.159 บ426อซ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโอกาสและลู่ทางการเข้าสู่ตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปและการท่องเที่ยวในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน
ชื่อผู้แต่งพิษณุ เหรียญมหาสาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2557.
เลขเรียกHD9016.T52 พ764,332.6730951 พ764อ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา