Found: 71  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระการศึกษาการลงทุนกรณีศึกษาความเป็นไปได้โครงการเปิดร้านเซเว่นอีเลฟเว่นที่หมู่บ้านหนองเด...
ชื่อผู้แต่งวารุณี เยาวบุตร
พิมพลักษณ์[หนองคาย] : สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, [2553]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนร้านอินเตอร์เน็ต CSK ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเ...
พิมพลักษณ์[หนองคาย] : มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการเงิน, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระความเป็นไปได้ในการลงทุน กรณีศึกษา : บริษัท ด๊อกเลิฟเวอร์ส จำกัด = Feasibility study ...
ชื่อผู้แต่งพลากร สรสันต์
พิมพลักษณ์[หนองคาย] : มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการเงิน, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลจากเปลือกสับปะรด (Ananas comosus) และผักตบชวา (Eichhornia crassipes) และ...
ชื่อผู้แต่งอดุลย์สมาน สุขแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมเพื่องานด้านการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ / จักรพงศ์ เกิดจันทึก
ชื่อผู้แต่งจักรพงศ์ เกิดจันทึก
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกโรงงานผลิตเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตมุ้ง / กิตติ กอบกา...
ชื่อผู้แต่งกิตติ กอบกาญจนากร, 2515-
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ อาณัติ ลีมัคเดช.
ชื่อผู้แต่งอาณัติ ลีมัคเดช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ เกรท ไอเดีย 2561
เลขเรียกHG4529 อ618,332 อ2411ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการลงทุนสร้างโรงงานรีดเหล็กเส้นขนาดเล็ก / จันทนา จันทโร = A Feasibility study on a small st...
ชื่อผู้แต่งจันทนา จันทโร
พิมพลักษณ์2521.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ โครงการด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม / จันทนา จันทโร, ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ
ชื่อผู้แต่งจันทนา จันทโร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.
เลขเรียกQA279.4 จ246 2538,658.4 จ246ก 2538
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ในจังหวัดเชียงใหม่ = The Feasibili...
ชื่อผู้แต่งฐิพัฒน์ ทินกร ณ อยุธยา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
เลขเรียกว/ภน 332.6 ฐ3611ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนระบบคัดขนาดเถ้าลอยลิกไนต์ สำหรับอุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จ [electroni...
ชื่อผู้แต่งธีรวิทย์ พิมพ์ทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2542.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนศูนย์เพื่อเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าในอำเภอเมืองเชียงใหม่ =A Feasibilit...
ชื่อผู้แต่งสุภาพันธ์ คำสี.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.
เลขเรียกว332.6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนโครงการอพาร์ทเม้นท์ให้เช่าในตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Feas...
ชื่อผู้แต่งปิยะนุช ดีรอด
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
เลขเรียกว/ภน 332.6324 ป3611ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนโรงงานผลิตแม่พิมพ์พลาสติกในจังหวัดขอนแก่น = Feasibility of investmen...
ชื่อผู้แต่งสุกัญญา ชิยางคบุตร
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2543
เลขเรียก332.6712
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนในโครงการโรงงานผลิตน้ำดื่มในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = A Feasibility on a...
ชื่อผู้แต่งคุณาพร โตไพบูลย์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกว/ภน 332.6324 ค442ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา