Found: 46  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 คำถามคำตอบเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงโดยใช้ futures / ดนัย ปัตตพงศ์.
ชื่อผู้แต่งดนัย ปัตตพงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอเอสทีวีผู้จัดการ, 2552.
เลขเรียกHD61 .ด36 2552,332.6452 ด15ห 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
2
image
ประเภทสื่อ Sound
ชื่อเรื่องBasel III หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนตาม Basel III [electronic resources] / ธนาคารแห่งประเทศไท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2556.
เลขเรียกHG4529 บ6 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBroker services บริการด้านการลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ : ชีวิตเปลี่ยนเพราะการลงทุน / ตลาดหลักทรัพย์...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.
เลขเรียกHG4501 บ931
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe potential for tactical asset allocation in Hedge funds : evidence from index returns / Kelley ...
ชื่อผู้แต่งRitchey, Kelley.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การทำตลาดล่วงหน้า / วลัย ชูธรรมธัช
ชื่อผู้แต่งวลัย ชูธรรมธัช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน ดิสทริบิวเตอร์, 2556
เลขเรียกHG 5750.55 ว17 2556,658.8 ว46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การลงทุนแบบเน้นคุณค่า = Value investing made easy : เรียนรู้หลักการลงทุนของเบนจามิน เกรแฮม ท...
ชื่อผู้แต่งโลว์, เจเน็ต.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : วิสดอมเวิร์ค เพรส, 2554.
เลขเรียก658.152 ล966ก 2554 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินต้นทุนและความเสี่ยงในการผลิตอาหารไก่ไข่โดยฟาร์มและการจ้างการผลิต กรณีศึกษาวัฒนาฟาร์ม = Cos...
ชื่อผู้แต่งจิราวัฒน์ สุริยจันทร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
เลขเรียกว 636.0850724 จ372ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนามาตรวัดความเสี่ยงสำหรับผู้ลงทุนหุ้นสามัญประเภทบุคคล : การทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์ประยุกต์บนเว็บ ...
ชื่อผู้แต่งพงษ์ศักดิ์ ศรุติปกรณ์.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก332.04154 พ137ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการระบุโครงสร้างความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ไทยและการประยุกต์ใช้เพื่อออกแบบกลยุทธ์การลง...
ชื่อผู้แต่งอัญญา ขันธวิทย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.
เลขเรียกHG 4529 อ113ก 2553
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงจากการลงทุนของกองทุนรวมด้วย Sharpe''s Ratio : กรณีศึกษา กองทุนรวมอย...
ชื่อผู้แต่งปุณณรัตน์ รักขาว
พิมพลักษณ์2547
เลขเรียกHG4529 ป73 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ อาณัติ ลีมัคเดช.
ชื่อผู้แต่งอาณัติ ลีมัคเดช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ เกรท ไอเดีย 2561
เลขเรียกHG4529 อ618,332 อ2411ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยง จากการลงทุนในหลักทรัพย์ / อัญญา ขันธวิทย์.
ชื่อผู้แต่งอัญญา ขันธวิทย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ, 2547.
เลขเรียก332.6 อ1133ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยง ผลตอบแทนและมูลค่าหลักทรัพย์ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยโดยใช้แบบจำลอง CAP...
ชื่อผู้แต่งชำนาญ ดอนสินเพิ่ม
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยง และผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ ที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย...
ชื่อผู้แต่งกฤษณุ ลือกำลัง.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557
เลขเรียก332.632 ก283ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา